Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych promujących projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV 79823000-9 usługi drukowania i dostawy

Na przedmiot zamówienia składa się:

 • Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa plakatów w ilości  30 sztuk.

Plakat formatu A3 (420x297mm) w układzie pionowym, jednostronny, wykonany na papierze kreda błysk minimum 135g/m2, w pełnym kolorze, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę (zgodnie z przekazanym przez Zmawiającego wzorem).

 • Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa ulotek w ilości  2 000 sztuk.

Ulotka formatu A4 (297x210mm), wydrukowana na papierze offsetowym niepowlekanym minimum 200g/m2, dwustronnie 4x1:

 • pierwsza strona w pełnym kolorze, uszlachetniona poprzez foliowanie i lakierowanie wybiórcze UV, zawierająca co najmniej znaki i treści informacyjne identyfikujące realizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (przekazane przez Zamawiającego);
 • druga strona matowa, biała, bez uszlachetnień,  z nadrukowanym czarnym kolorem obrazkiem do kolorowania – rysunkiem nawiązującym do przedmiotu projektu tj. budowy drogi. W związku z tym rysunek powinien przedstawiać drogę i poruszających się po niej ludzi, najlepiej dzieci jadące na rowerach. Dodatkowo na rysunku powinien w tle znaleźć się element charakterystyczny dla Miasta Mława jak np. zarys budynku Ratusza Miejskiego.
 • Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa naklejek w ilości 200 sztuk.

Naklejki spersonalizowane, o wymiarach 175x35 mm, z tolerancją ±2mm, jednostronne, wykonane na papierze koloru białego w rodzaju etykiety samoprzylepnej, wydrukowane w układzie poziomym, w pełnym kolorze, z laminatem matowym, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, pocięte na sztuki. Projekt naklejki musi zawierać znaki i treści informacyjne RPO WM.

 

Materiały promocyjne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązujących w ramach Programu wzorów (załącznik nr 3 – 7).

Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji projektów graficznych materiałów promocyjnych prowadzonych w formie korespondencji elektronicznej i dokonywania niezbędnych poprawek co najmniej 2-krotnie w przypadku plakatów i naklejek oraz co najmniej 3- krotnie w przypadku ulotek. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się konsultować przesłane przez Wykonawcę projekty materiałów promocyjnych niezwłocznie, każdorazowo nie później , niż w ciągu 24 godzin od otrzymania korespondencji elektronicznej z projektem, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 16.00 w każdy piątek tygodnia a godziną 8.00 w następujący po tym piątku poniedziałek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektów graficznych każdego materiału promocyjnego (plakat, ulotka, naklejka) przed jego wykonaniem. Zamawiający może zaakceptować każdy z projektów bez wykorzystania wszystkich przysługujących mu konsultacji, jeżeli projekt ten spełniał będzie niezbędne wymagania.

Zamówienie należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2018r.

 1. Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa.

 

 1. Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do kryteriów.

Cena ofertowa - 100%.

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji.

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie: Cminoznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Cofertaoznacza cenę badanej oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w wymaganym terminie złożą prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

 

 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1)
w terminie do dnia 19.07.2018r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail:
przemyslaw [dot] wieckiewiczatmlawa [dot] pl (przemyslaw[dot]wieckiewicz[at]mlawa[dot]pl)

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Tablice należy wykonać, dostarczyć i zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2018r.

 

 1. Informacja w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w zakresie określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia).

 

 1. Warunki istotne zmiany umowy.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1. Informacja w zakresie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

 1. Informacja w zakresie ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

 

 1. Informacja o planowanych zamówieniach.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu innych zamówień polegających na powtórzeniu niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od jego udzielenia.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.07.2018 14:50:08
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:15:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:15:32 admin_vobacom edycja strony
23.07.2018 13:46:47 Przemysław Więckiewicz edycja strony
11.07.2018 14:50:08 Przemysław Więckiewicz strona została dodana