OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - PODATKI I OPŁATY LOKALNE | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO - PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO], informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta Mława reprezentowany przez Burmistrza Miasta Mława, adres siedziby: 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, tel. 23 654 33 82, e-mail: infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodatmlawa [dot] pl (iod[at]mlawa[dot]pl)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku podatkowego ciążącego  na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  w szczególności  w celu:
  • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych;
  • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
  • wydawania wezwań, postanowień i decyzji w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych;
  • wydawania decyzji w sprawie ulg podatkowych tj. umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych;
  • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r.  poz. 1170 ze zm.), ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. z 2019r. poz. 1256 ze zm.), ustawą z dnia 30 października  2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888 ze zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.), ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725 ze zm.), ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2019r. poz. 1000 ze zm.);
  • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                         (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.);
  • wydawania zaświadczeń o figurowaniu lub nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.);
  • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pana/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Aptewicz
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Sulewski
Data wytworzenia informacji: 04.02.2020 12:37:25
Data publikacji informacji: 04.02.2020 12:36:49
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
04.02.2020 12:37:25 Piotr Sulewski strona została dodana