BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zamówienia publiczne

Wybierz zamówienia: archiwalne, aktualne bądź oba rodzaje
Data publikacji Nazwa zamówienia Termin składania ofert Uwagi
15.04.2021 12:42:37 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków Miasta Mława i jego jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 30 czerwca 2023 r. 29.08.2021 10:00:00

Aktualizacja z dnia 17.06.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 08.06.2021 r. - Informacja z otwarcia złożonych w postępowaniu ofert.

Aktualizacja z dnia 04.06.2021 r. -  Pytania Wykonawców z dnia 31.05.2021 r i odpowiedzi Zamawiającego, publikacja załącznika nr 7 do postępowania po wprowadzonych zmianach,

Aktualizacja z dnia 01.06.2021 r. - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 08.06.2021 r. , g. 10:00, zmiana terminu otwarcia złożonych ofert - 08.06.2021 r. ,
g. 11:00, publikacja zmienionego załącznika nr 7 do postępowania.

Aktualizacja z dnia  31.05.2021 r. - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na dzień 04.06.2021 r., g. 9:00, zmiana wartości szacunkowej zapotrzebowania na gaz na wartość 8 454,346 MWh.

Aktualizacja z dnia 25.05.2021 r. - Pytania Wykonawców z dni 18 i 25 maja 2021 r., odpowiedzi Zamawiającego, publikacja zał. nr 7 - Formularz cenowy, ostateczne zmiany.

Aktualizacja z dnia 18.05.2021 r. - Publikacja pytań Wykonawców z dnia 20.04.2021 r. i odpowiedzi Zamawiającego, wprowadzenie wnioskowanych  zmian w załączniku nr 7, zamieszczenie informacji o kwocie, jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  -  1 145 815,00 ( jeden milion sto czterdzieści pięć  tysięcy osiemset piętnaście 00/100) zł brutto.

Aktualizacja z dnia 16.04.2021 - treść ogłoszenia o zamówieniu, przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9.04.2021 r. i zarejestrowanego pod numerem 2021/S 072-182850 oraz link do ogłoszenia w miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47a7fb7e-9937-4fbd-816f-b4595a1c5587

14.01.2021 13:40:09 Plan postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego na 2021 rok 31.12.2021 13:37:18

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 3

Aktualizacja planu postępowań Miasta Mława o udzielenie zamówienia publicznego wersja nr 2