Dostęp do informacji publicznej | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Urzędu Miasta Mława. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych.

Udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Miasta Mława następuje:

- poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej+ na stronie internetowej urzędu: http://www.mlawa.pl

- na pisemny wniosek (skierowany na adres: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława ewentualnie fax: 23 654 36 52, oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl)

- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Urząd Miasta Mława  informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej urzędu, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Miasta Mława powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Burmistrz Miasta Mława, ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta Mława, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy burmistrz  rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy:  Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46). Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podmiot udostępniający informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Cezary Lewandowski
Data wytworzenia informacji: 15.11.2013 14:16:20
Data publikacji informacji: 15.11.2013 14:16:20
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:13:44
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:13:44 admin_vobacom edycja strony
12.09.2019 09:59:38 Cezary Lewandowski edycja strony
17.04.2018 11:41:02 emilia_sm edycja strony
15.11.2013 14:17:07 Cezary Lewandowski edycja strony
15.11.2013 14:16:20 Cezary Lewandowski strona została dodana