Ustalenie warunków zabudowy | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ustalenie warunków zabudowy

Uzyskanie   Decyzji   o  Warunkach   Zabudowy

Miejsce   Złożenia   Wniosku     

Urząd Miasta Mława, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 19

–  Kancelaria

Miejsce   Rozpatrzenia  Sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Osoby  do  Kontaktu

  1.  Aneta Drybczewska  inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, pokój nr 15, tel. 23  654-32-53 w. 402 aneta [dot] drybczewskaatmlawa [dot] pl (aneta[dot]drybczewska[at]mlawa[dot]pl)
  2. Olga Stolarska  podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego,  pokój nr 15, tel. 23  654-32-53 w 402 mail: olga [dot] stolarskaatmlawa [dot] pl (olga[dot]stolarska[at]mlawa[dot]pl)

 

Termin   załatwienia   sprawy

Termin ustawowy: 90 dni od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników,

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie: 3 miesiące

Sposób  Załatwienia   Sprawy

  1. Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia wniosku i kompletności niezbędnych załączników (w razie nieprawidłowości - wezwanie o uzupełnienie wniosku), ustalenie kręgu stron postępowania.
  2. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania.
  3. Przeprowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu i przygotowanie na jej podstawie projektu decyzji przez uprawnionego urbanistę.
  4. Uzgodnienie projektu decyzji w zakresie:

a)    dróg – z zarządca drogi

b)   ochrony gruntów rolnych i leśnych – ze Starosta Mławskim

c)    melioracji – z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

d)   ochrony zabytków – z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

e)    ochrony przyrody – z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

f)    w zakresie zadań samorządowych – ze Starostą lub Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

g)   w zakresie zadań rządowych – z Wojewodą Mazowieckim

h)   opiniowanie projektu z zarządcami sieci

     5. Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania dowodowego i udostępnienie projektu decyzji do wglądu.

     6.Wydanie decyzji.

 

Tryb  Odwoławczy

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa   Prawna

1.  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

2.  ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane  Dokumenty  Do  Załatwienia  Sprawy

1.  Wniosek czytelnie wypełniony zgodny z załączoną do wniosku koncepcją zagospodarowania  (Załącznik:  Wniosek WZ)

 

2.  Kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku,  kopia mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren o minimum 3-krotnej szerokości działki lecz nie mniej niż 50,0 m wokół jej granic, którego wniosek dotyczy - mapa do celów opiniodawczych w skali 1:1000 lub1:500, którą należy zamówić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego Mława ul. St. Rynek nr 10   -  2 egz.

 

3.  Załączniki graficzne:

a)     koncepcja zagospodarowania z zaznaczonym obszarem objętym wnioskiem i obszarem oddziaływania planowanej inwestycji, propozycją usytuowania planowanej inwestycji kubaturowej z podaniem jej gabarytów, wskazaniem lokalizacji miejsc parkingowych i rozwiązań komunikacyjnych opatrzona legendą (wzór: Załącznik nr 1 - przykładowa koncepcja zagospodarowania)

b)     koncepcja elewacji frontowej (za elewację frontową należy przyjąć elewację od strony głównego wjazdu lub wejścia na nieruchomość z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej)  z  podanymi wymiarami:  wysokością  elewacji do okapu lub wysokość elewacji i wysokością do kalenicy (wysokość mierzy się od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) (wzór : Załącznik nr 2  - przykładowa elewacja frontowa)

można dodatkowo dołączyć:

c)     koncepcja elewacji szczytowej

d)     inne rysunki     

6.  Przedwstępne umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a wnioskodawcą, gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu (zapotrzebowanie na poszczególne media winno być zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem (podstawa prawna - art. 61 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny).

a)      woda

b)     ścieki

c)      energia elektryczna

d)     gaz  

e)     wody opadowe

 

7.  Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

a)     598 zł  - za wydanie decyzji  (zwolnieni z opłat są właściciele lub użytkownicy wieczyści terenu, którego wniosek dotyczy oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe)

b)     17 zł  - za złożone pełnomocnictwo

 

8.  Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

 

9.  Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną

10. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - dla przedsięwzięć ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

UWAGI:

Wypełniając  wniosek  (załącznik: wniosek WZ) poza opisem należy  zaznaczyć  właściwe kwadraty. Wniosek powinien być  podpisany czytelnie przez wszystkich wnioskodawców

 Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 12.12.2007 13:12:50
Data publikacji informacji: 12.12.2007 13:12:50
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024 09:53:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.05.2024 09:53:09 Janina Bęć edycja strony
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
05.12.2023 12:17:35 Janina Bęć edycja strony
05.09.2023 12:03:45 Janina Bęć edycja strony
01.02.2022 15:17:00 Magdalena Zmysłowska edycja strony
01.02.2022 14:28:23 Magdalena Zmysłowska edycja strony
18.01.2022 11:12:00 Magdalena Zmysłowska edycja strony
12.01.2022 15:40:18 Magdalena Zmysłowska edycja strony
12.01.2022 15:16:18 Magdalena Zmysłowska edycja strony
04.01.2022 13:42:06 Magdalena Zmysłowska edycja strony
19.10.2021 15:57:48 Magdalena Zmysłowska edycja strony
04.12.2020 15:56:47 Milena Rutkowska edycja strony
22.09.2020 15:05:49 Milena Rutkowska edycja strony
22.09.2020 14:53:25 Milena Rutkowska edycja strony
24.03.2020 13:09:23 Milena Rutkowska edycja strony
12.03.2020 09:26:46 Milena Rutkowska edycja strony
11.03.2020 15:34:19 Milena Rutkowska edycja strony
11.03.2020 15:33:59 Milena Rutkowska edycja strony
01.06.2016 15:49:42 Milena Rutkowska edycja strony
18.02.2015 14:31:57 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 15:17:56 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 14:29:41 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:31:17 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 14:42:11 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:54:34 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:36:22 Anna Kędzierska edycja strony
25.03.2013 13:51:50 Sylwia Gołębiewska edycja strony
19.11.2012 15:13:00 Cezary Lewandowski edycja strony
12.12.2007 13:12:50 root@npc.pl strona została dodana