Wersja Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Mława z dnia wt., 07/09/2021 - 12:24 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Mława

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych,
 • opis obiektu,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI HOTELARSKIE W OBIEKCIE ZGŁOSZONYM DO EWIDENCJI MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ORGANU O:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

OPŁATA SKARBOWA:

 • Wpis do ewidencji jest bezpłatny,
 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Miasta Mława - na żądanie wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kancelaria Urzędu Miasta,
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon:  23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00; wtorek od 08:00 do 18:00

OSOBY DO KONTAKTU:

 1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
  pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110
 2. Oliwia Żaboklicka (Młodszy Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
  pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:

 • Wpis obiektu do ewidencji dokonywany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

INNE INFORMACJE:

Na terenie Miasta Mława ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Mława.

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc
na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Miasta Mława do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mława.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie,
np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

ZGŁASZANY DO EWIDENCJI OBIEKT MUSI SPEŁNIAĆ:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich
  i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

 

UWAGA!

Nowe zapisy w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568) w art. 19 wprowadziła zapis do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Art. 35 ust. 4 ww. ustawy otrzymał brzmienie: „4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Pinczewska
Osoba wprowadzająca informację: Oliwia Żaboklicka
Data wytworzenia informacji: 07.09.2021 11:56:33
Data publikacji informacji: 07.09.2021 11:41:59
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2023 14:52:01
Liczba odsłon: 2
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
21.12.2023 14:52:01 Aneta Pinczewska edycja strony
21.12.2023 14:47:55 Aneta Pinczewska edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.04.2023 14:56:52 Aneta Pinczewska edycja strony
21.10.2021 14:59:52 Oliwia Żaboklicka edycja strony
08.09.2021 13:25:41 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 14:29:30 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 14:00:15 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 13:59:41 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:51:53 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:49:08 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:28:30 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:28:01 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:26:10 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:24:57 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:24:47 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:24:28 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:23:38 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 11:56:33 Oliwia Żaboklicka strona została dodana