Zarządzenie Nr 236/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 listopada 2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 236/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 256, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 222 959 015,09 zł w tym:
1) Dochody bieżące w kwocie 169 692 400,15 zł
2) Dochody majątkowe w kwocie 53 266 614,94 zł
§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 245 751 014,00 zł w tym:
1) Wydatki bieżące w kwocie 157 385 667,97 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie 88 365 346,03 zł
§ 3. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Justyna Aptewicz
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 16.11.2023 15:25:12
Data publikacji informacji: 16.11.2023 15:24:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
16.11.2023 15:25:12 Karolina Krymer strona została dodana