Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 maja 2024 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 103/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie
zatwierdzenia indywidualnej Diagnozy szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Mława przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” dla typu projektu Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się indywidualne Diagnozy szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Mława przeprowadzone na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu realizowanego w ramach Działania 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów” dla typu projektu Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących.
§ 2. Diagnozy, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Przeprowadzone Diagnozy są zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 z perspektywą do roku 2035.
§ 4. Diagnozy zostały opracowane na podstawie analiz obejmujących 3 poprzednie lata szkolne (2023/2022, 2022/2021, 2021/2020) w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Mława, dla których Miasto Mława jest organem prowadzącym.
§ 5. Diagnozy mają na celu identyfikację problemów i potencjałów w obszarze kształcenia ogólnego. Diagnozy zawierają analizę dotyczącą zakresu planowanego wsparcia, ustalenie hierarchii potrzeb i określenie zakresu planowanego wsparcia w poszczególnych szkołach.
§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom jednostek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Mława podległych Miastu Mława.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 27.05.2024 12:34:50
Data publikacji informacji: 27.05.2024 12:27:33
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2024 12:34:50
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
27.05.2024 12:34:50 Karolina Krymer strona została dodana