Wniosek w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wniosek w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1).Wniosek w sprawie organizowania, realizacji i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych
na podstawie Uchwały XXVIII/300/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 8 grudnia 2008r.
2).Załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem społecznej inicjatywy lokalnej.

2. OPŁATY
Nie dotyczy

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sekretariat Urzędu Miasta w Mławie, ul. Stary Rynek 19

4. OSOBY DO KONTAKTU
Krzysztof Jaros, Naczelnik Wydziału Inwestycji, tel. 023/654 64 32 e-mail: wipatmlawa [dot] pl
Dariusz Nieznański, Główny specjalista ds inwestycji, tel. 023/654 64 42, e-mail: uminwestycjeatmlawa [dot] pl (uminwestycje[at]mlawa[dot]pl)

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Wnioski o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych mogą być składane
przez cały rok.
Ze społeczną inicjatywą lokalną (wnioskiem) mogą występować:

  • mieszkańcy Miasta Mława
  • osoby prawne,
  • organizacje o charakterze samorządowym i inne organizacje społeczne,
  • społeczne komitety budowy,
  • jednostki organizacyjne,
  • podmioty gospodarcze,

zwane dalej „Inicjatorami”

Przedmiotem społecznych inicjatyw lokalnych mogą być:
1. prace porządkowe w wyniku których uzyskiwane są efekty mające charakter trwały, np. zagospodarowanie terenu, zadrzewienie, założenie zieleńców lub kwietników,
2. roboty remontowe i inwestycyjne w zakresie wodociągów, sieci cieplnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia, gminnych placów, chodników, parkingów, dróg i oświetlenia ulicznego,

Udział „Inicjatorów” w realizacji społecznej inicjatywy lokalnej może występować w postaci:
1. materiałów (przygotowanie dokumentacji technicznej),
2. nieodpłatnego wykonywania usług przez podmioty gospodarcze,
3. przeniesienie własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych,
4. przeniesienie praw własności dóbr niematerialnych. Wnoszone udziały niepieniężne podlegają wycenie według ich wartości rynkowej lub wycenie biegłego, gdy wycena w oparciu o aktualne ceny rynkowe
nie jest możliwa.

6. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy

7. PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr XXVIII/300/2008 Rady Miejskiej w Mławie w sprawie organizowania, realizacji
i dofinansowania społecznych inicjatyw lokalnych z dnia 8 grudnia 2008r.

UWAGI
Podstawowe zasady realizacji społecznych inicjatyw lokalnych.
1. Świadczenia „Inicjatorów” wynoszą, co najmniej:
1) przy realizacji robót w zakresie sieci wodociągowej 40% całkowitej wartości przedsięwzięcia,
2) przy realizacji prac porządkowych: zagospodarowanie terenu, zadrzewienie, założenie zieleńców
lub kwietników 50 % całkowitej wartości przedsięwzięcia,
3) przy realizacji innych przedsięwzięć 30% ich całkowitej wartości.
2. Realizacja społecznych inicjatyw lokalnych wymaga uprzedniego zgromadzenia środków finansowych pochodzących od „Inicjatorów” oraz środków budżetowych Miasta Mława, zapewniających wykonanie przedsięwzięcia.
3. Określenie wysokości środków finansowych „Inicjatorów” i Miasta Mława wymaga ich ustalenia
w budżecie gminy.
4. Realizacja przedsięwzięcia wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Mława a „Inicjatorami”
w roku poprzedzającym realizację.
5. Funkcję inwestora pełni Miasto Mława, które może przekazać te obowiązki zainteresowanym „Inicjatorom”, jeżeli jednostki te mogą zapewnić fachowe sprawowanie tych funkcji.
6. W ramach społecznych inicjatyw lokalnych nie mogą być podejmowane i realizowane zadania,
których koszty przekraczają możliwości budżetu Miasta Mława.

Obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury komunalnej zrealizowane w trybie społecznych inicjatyw lokalnych stają się własnością Miasta Mława na zasadach ustalonych w umowie o realizacji przedsięwzięcia.

W załączeniu wniosek

Do pobrania
Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: -
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 19.12.2008 09:05:53
Data publikacji informacji: 19.12.2008 09:05:53
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2008 09:05:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
19.12.2008 09:05:53 root@npc.pl strona została dodana