Punkt Wsparcia dla Seniorów | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Punkt Wsparcia dla Seniorów

 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mławie

Okres realizacji projektu: Lata 2019 - 2020

Grupa docelowa projektu: Osoby starsze z  podobszarów rewitalizacji nr 1 i  nr 2.

Opis projektu:

Celem projektu jest aktywizacja i  wsparcie osób starszych zamieszkujących podobszar rewitalizacji nr 2 w  rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych.

Projekt realizuje cel operacyjny nr 1 GPRMM - Wsparcie w  rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk.

Powiązany jest z  następującymi projektami: „Mobilek” [13],  „Park Aktywnych” [14], „Popówka” [15], Zakład Opieki Leczniczej z  częścią rehabilitacyjną dla osób potrzebujących opieki całodobowej [23] 

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

- spotkania indywidualne i grupowe (np. z   psychologiem, prawnikiem) oraz pomoc w  uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia i   o  nowych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, takich jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,

- edukacja zdrowotna (spotkania z  lekarzem, dietetykiem itp.),

- edukacja społeczna i  obywatelska (działanie w  organizacjach pozarządowych, udział w  konsultacjach społecznych, głosowaniach),

- realizacja własnych pasji i  zainteresowań,

- tworzenie grup samopomocy i  rozwój wolontariatu wśród osób starszych jako forma aktywności społecznej.

Zakładane rezultaty:

Rezultatami projektu będą zwiększenie dostępności wsparcia w  różnych formach dla osób, zwiększone korzystanie z  dostępnych form wsparcia oraz zwiększona aktywność społeczna w  obszarze rewitalizacji.

Finansowanie:

Środki własne z  Budżetu Miasta Mława: 132 000,00 zł

Środki zewnętrzne z  budżetu państwa i  Unii Europejskiej RPO WM 2014-2020 Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych: 168 000,00 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:42:46
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:41:51
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:42:46 Lidia Gniadek strona została dodana