Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2024 rok | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na 2024 rok

Protokół z przeprowadzenia  konsultacji społecznych, dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących na terenie Mławy z projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz zebranie uwag do Programu współpracy. 

Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Publikacja ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-1782023-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-23-sierpnia2023-r

Informacja o przygotowanym projekcie Programu na 2023 rok, podlegający  konsultacjom, tabela propozycji do Programu współpracy na 2023 rok w formie ankiety oraz propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza zostały umieszczone w następujących miejscach:

- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława - w załączeniu potwierdzenie wywieszenia w okresie od 24 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r.

- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „informacje bieżące” 

oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym z NGO:
https://bip.mlawa.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-1 

- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, w serwisie dla organizacji pozarządowych
https://mlawa.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-2

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane informacje e-mailowa. 

Informację o przeprowadzanych konsultacjach do Programu współpracy na 2024 rok wysłano również  do:

  • wydziałów Urzędu Miasta Mława;
  • Miejskiego Domu Kultury w Mławie;
  • Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;
  • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie;
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych dokumentów  w następujący sposób:

- osobiście, w  Urzędzie Miasta w Mławie, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25,
- poprzez korespondencję tradycyjną,
- oraz drogą e-mailową na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl) do dnia 8 września 2023 r. 

Konsultacjom podlegał projekt Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 

W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie nie wpłynęły propozycje zmian w treści Programu Współpracy na 2024 rok od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zgodnie z § 2 regulaminu, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, konsultacje uznaje się za ważne.

Podstawa prawna: 
Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, sporządziła: 

Agnieszka Puzio-Dębska
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Mława, 27 września 2023 r.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 27.09.2023 11:37:01
Data publikacji informacji: 27.09.2023 11:34:12
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
27.09.2023 11:37:01 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana