Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia2023 r.

w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, zwanego dalej „Programem”.
2. Czas rozpoczęcia konsultacji: 24 sierpnia 2023 r.
3. Czas zakończenia konsultacji: 8 września 2023 r.
4. Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
b) ankiety wypełnianej przez respondentów;
c) zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.
6. Formularz propozycji zmian w projekcie Programu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
7. Propozycje do Programu w formie ankiety stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
8. Propozycje zmian w Programie w formie formularza, o którym mowa w ust. 6 oraz w formie ankiety, o której mowa w ust. 7 należy przekazywać:
a) w wersji elektronicznej na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl), bądź poprzez platformę ePUAP,
b) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25 - drogą korespondencyjną,
c) bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25.
§ 2. Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Miasta Mława
Sławomir

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 25.08.2023 08:22:38
Data publikacji informacji: 25.08.2023 08:21:42
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
25.08.2023 08:22:38 Karolina Krymer strona została dodana