Portal internetowy oraz program informacyjny MŁAWSKI TYGODNIK TELEWIZYJNY | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Portal internetowy oraz program informacyjny MŁAWSKI TYGODNIK TELEWIZYJNY

 

Realizator: TELEWIZJA OSTRÓDA

Okres realizacji projektu: Lata 2017-2019 r. z  możliwością kontynuowania działań analogicznych jak w  projekcie po jego zakończeniu.

Grupa docelowa projektu: Grupą docelową projektu są mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz inni mieszkańcy Miasta Mława charakteryzujący się niską aktywnością społeczną, w  dalszej perspektywie również społeczność najbliższych okolic Mławy.

Opis projektu:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców podobszaru rewitalizacji nr 2, poprzez udostępnienie lokalnej telewizji.

Projekt realizuje cel operacyjny nr 1 GPRMM: wsparcie w  rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk, kierunek działania b: podniesienie aktywności społecznej mieszkańców.

Projekt jest zaplanowany jako dopełnienie projektów z  GPRMM – jest powiązany z  projektami: „Akademia Kompetencji Wychowawczych” [1], „Centrum Aktywności Osób Niepełnosprawnych” [3], „Jarmark św. Wojciecha” [12], „Popówka” [15], „Punkt Wsparcia dla Seniorów” [18].

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

Stworzenie siatki tzw. dziennikarstwa obywatelskiego, polegającego na zbieraniu i  przygotowywaniu materiałów telewizyjnych przez obywateli. Do tworzenia siatki dziennikarstwa obywatelskiego zaangażowane zostaną szkoły, organizacje i  różne formacje działające w  obszarze rewitalizacji. Na potrzeby funkcjonowania dziennikarstwa obywatelskiego zakupiony zostanie drobny sprzęt audiowizualny do produkcji materiałów telewizyjnych m.in.: telefony komórkowe ze stabilizatorem, komputer z  oprogramowaniem do obróbki filmów, kamery; organizowane będą warsztaty dziennikarskie we  współpracy z placówkami edukacyjnymi podobszaru rewitalizacji nr 2.

- Realizacja i  emisja w  telewizji i  Internecie programów telewizyjnych z  misją wspierania i  upowszechniania lokalnej kultury, edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz idei samorządowej na terenie obszaru rewitalizacji.

- Przygotowanie profesjonalnego pasma programów dedykowanych Mławianom: mławskie środy w  telewizji kablowej zaspakajające coraz wyższe wymagania estetyczne współczesnego odbiorcy (głównie programy informacyjne, publicystyka oraz reportaże dokumentujące wydarzenia lokalne, których nie można obejrzeć w  żadnej innej telewizji).

- Promocja projektu (m.in. banery informacyjne, spoty radiowe, ulotkowanie, uczestnictwo i  stoisko telewizyjne na uroczystościach i  wydarzeniach miejskich typu: Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, Dni Mławy, Jarmark Wojciechowy, pikniki rodzinne).

Dla zapewnienia funkcjonowania projektu potrzebne będą zasoby kadrowe – zatrudniona zostanie osoba/y do realizacji zadań objętych zakresem projektu.

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu będzie wzrost aktywności społecznej mieszkańców podobszaru rewitalizacji nr 2, co zostanie zmierzone wzrostem frekwencji w  wyborach do zarządów osiedli, wzrostem frekwencji w  głosowaniu nad budżetem obywatelskim.

Finansowanie:

Środki zewnętrzne z  Unii Europejskiej RPO WM 2014-2020 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych/ rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej – 225 000,00 zł

Środki prywatne – 275 000,00 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:40:26
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:39:26
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:40:26 Lidia Gniadek strona została dodana