Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2020 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2020

Burmistrz Miasta Mława

zaprasza

do składania wniosków o dotację celową

na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Miasta Mława

od dnia 15 stycznia 2020 roku (środa)

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Mława - Kancelaria

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Termin i czas składania wniosków:

Od 15 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku

poniedziałki, środy, czwartki i piątki – w godzinach 8.00-16.00

wtorki – w godzinach 8.00 – 18.00

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 5758),

- uchwała Nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8270).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1.  Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców).

2.  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju (własność, współwłasność, lub wskazanie rodzaju innego tytułu prawnego - zależnie od sytuacji).

3.  Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na modernizację kotłowni (wypełnia każdy współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek, który nie jest Wnioskodawcą, tzn. nie podpisał wniosku o dotację celową).

4.    Szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła.

5.    Kopia dokonanego zgłoszenia planowanych prac lub kopia otrzymanego pozwolenia na budowę (o ile są wymagane przez prawo budowlane).

6.  Kopie umów/rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła (w sytuacji, gdy istnieje przyłącze gazowe do nieruchomości, której dotyczy wniosek i gaz jest używany Wnioskodawca załącza do wniosku kopie 2 faktur lub faktur proforma z ostatniego roku kalendarzowego, w tym 1 fakturę z okresu zimowego i 1 fakturę z okresu letniego).

7.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku współwłasności nieruchomości  każdy Wnioskodawca/współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek wypełnia odrębne oświadczenie we własnym imieniu).

8.    Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nie prowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek.

9.   Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej w latach 2018- 2020 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami).

10.  Informacja o numerze rachunku bankowego (wraz z nazwą banku), który Wnioskodawca wskazuje do celów przekazania dotacji celowej w przypadku jej udzielenia (informacja może być złożona także w terminie późniejszym, ale przed dniem zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku).

Informacje dodatkowe:

  • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
  • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli (pkt.3).
  • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/pełnomocnik pozostał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
  • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji. Jeżeli zakres modernizacji jest szerszy, np. wymianie podlega wewnętrzna instalacja (nie podlega finansowaniu/dofinansowaniu  dotacją celową), to nie ma przeszkód, aby prace dotyczące wewnętrznej instalacji były prowadzone przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji).
  • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w roku 2020 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).
  • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
  • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można je otrzymać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pokój 17 i 18).

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Środowiska – pokój 17 i 18

Numer  telefonu: 23/654 32 96 wew. 300 i 302

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020 09:41:13
Data publikacji informacji: 13.01.2020 09:36:15
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
16.03.2020 09:01:05 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 13:01:42 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:53:37 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:50:57 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:48:05 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:41:13 Grzegorz Malon strona została dodana