Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława[0]

Opublikowano na: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława (bip.mlawa.pl)

Autor: Grzegorz Malon


Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2020

Burmistrz Miasta Mława

zaprasza

do składania wniosków o dotację celową

na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie Miasta Mława

od dnia 15 stycznia 2020 roku (środa)

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Mława - Kancelaria

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Termin i czas składania wniosków:

Od 15 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku

poniedziałki, środy, czwartki i piątki – w godzinach 8.00-16.00

wtorki – w godzinach 8.00 – 18.00

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXXII/378/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r., poz. 5758),

- uchwała Nr XLIV/530/2018 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.  zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Mława w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 8270).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1.  Wniosek o dotację celową na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę/Wnioskodawców).

2.  Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju (własność, współwłasność, lub wskazanie rodzaju innego tytułu prawnego - zależnie od sytuacji).

3.  Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na modernizację kotłowni (wypełnia każdy współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek, który nie jest Wnioskodawcą, tzn. nie podpisał wniosku o dotację celową).

4.    Szczegółowy kosztorys modernizacji, potwierdzający możliwość jej wykonania, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub instalatorskie, z wyszczególnieniem ceny brutto nowego źródła ciepła.

5.    Kopia dokonanego zgłoszenia planowanych prac lub kopia otrzymanego pozwolenia na budowę (o ile są wymagane przez prawo budowlane).

6.  Kopie umów/rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania nowego źródła ciepła (w sytuacji, gdy istnieje przyłącze gazowe do nieruchomości, której dotyczy wniosek i gaz jest używany Wnioskodawca załącza do wniosku kopie 2 faktur lub faktur proforma z ostatniego roku kalendarzowego, w tym 1 fakturę z okresu zimowego i 1 fakturę z okresu letniego).

7.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy (dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi, w przypadku współwłasności nieruchomości  każdy Wnioskodawca/współwłaściciel nieruchomości, której dotyczy wniosek wypełnia odrębne oświadczenie we własnym imieniu).

8.    Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nie prowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek.

9.   Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej w latach 2018- 2020 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami).

10.  Informacja o numerze rachunku bankowego (wraz z nazwą banku), który Wnioskodawca wskazuje do celów przekazania dotacji celowej w przypadku jej udzielenia (informacja może być złożona także w terminie późniejszym, ale przed dniem zawarcia umowy o udzieleniu dotacji celowej w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku).

Informacje dodatkowe:

  • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
  • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli (pkt.3).
  • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/pełnomocnik pozostał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
  • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji. Jeżeli zakres modernizacji jest szerszy, np. wymianie podlega wewnętrzna instalacja (nie podlega finansowaniu/dofinansowaniu  dotacją celową), to nie ma przeszkód, aby prace dotyczące wewnętrznej instalacji były prowadzone przed zawarciem umowy o udzieleniu dotacji).
  • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w roku 2020 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).
  • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
  • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można je otrzymać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Mława (pokój 17 i 18).

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Środowiska – pokój 17 i 18

Numer  telefonu: 23/654 32 96 wew. 300 i 302

 

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 13.01.2020 09:41:13
Data publikacji informacji: 13.01.2020 09:36:15
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2020 09:01:05
Liczba odsłon: 0

Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
16.03.2020 09:01:05 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 13:01:42 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:53:37 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:50:57 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:48:05 Grzegorz Malon edycja strony
13.01.2020 09:41:13 Grzegorz Malon strona została dodana


Adres źródłowy: https://bip.mlawa.pl/artykul/dotacja-celowa-na-wymiane-zrodla-ciepla-2020