BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wykonanie usługi: pobór opłaty targowej na terenie miasta Mława (z wyłączeniem placu targowego i hali targowej przy ulicy Żwirki 22 należącego do PSS Spójnia) w drodze inkasa

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: pobór opłaty targowej na terenie miasta Mława (z wyłączeniem placu targowego i hali targowej przy ulicy Żwirki 22 należącego do PSS Spójnia) w drodze inkasa przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel. 23 654 33 82, fax 23 654 64 34

adres strony internetowej: www.mlawa.pl

 

2.    Wymagania formalne od kandydata:

 1. Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności inkasenta.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

3.    Wymagania dodatkowe:

 1. Rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 2. Odporność na stres, rzetelność, uczciwość, sumienność.
 3. Mile widziane doświadczenie związane z rozliczaniem środków pieniężnych oraz znajomość przepisów w zakresie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4.    Zakres wykonywanych zadań:

 1. Pobieranie opłaty targowej w miejscach, w których prowadzony jest handel
  na terenie miasta Mława (z wyłączeniem placu targowego i hali targowej przy ulicy Żwirki 22 należącego do PSS Spójnia)), zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława w sprawie opłaty targowej.
 2. Terminowe rozliczanie się z pobranych opłat w Urzędzie Miasta Mława.
 3. Czas pracy w każdy dzień tygodnia (także święta).

5.    Warunki zatrudnienia:

 1. Powołanie przez Radę Miasta Mława na inkasenta.
 2. Wynagrodzenie prowizyjne od zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot opłaty targowej. (w roku 2018 – kwota zebranej opłaty targowej wyniosła 18,7 tys. zł). O zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy w wymaganym terminie złożą prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty.

6.    Wymagane dokumenty (poz. 1-6 dotyczy osób, które będą zajmowały się poborem opłaty):

 1. List motywacyjny .
 2. CV.
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego.
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 7. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik nr 3).
 8. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność  kserokopii  z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, czytelny podpis.
 9. Dokumenty wytworzone na ww. potrzeby składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.
 10. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

7.    Przebieg postępowania w sprawie naboru:
 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na inkasenta opłaty targowej” w kancelarii Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mława w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Mława  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2020 r. o godz. 11:00.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważnia postępowanie o wykonanie usługi, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

 

Oferta powinna zawierać:

 • datę sporządzenia oferty;
 • imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta;
 • oferowaną wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

 

Oferty niekompletne (niezawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert. Oferty niespełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.

Wskazania inkasenta, wyłonionego oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, dokona Rada Miasta Mława w drodze uchwały.

 

Oferent, który zaproponuje najniższe miesięczne wynagrodzenie prowizyjne brutto określone procentowo od zebranej kwoty opłaty targowej, będzie przedstawiony Radzie Miasta Mława jako podmiot rekomendowany do poboru opłaty targowej.

 

Umowa zostanie zawarta po podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Miasta Mława.

 

 

Unieważnienie postępowania
Uwagi

Aktualizacja 14.02.2020r. - unieważnienie postępowania

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.02.2020 09:40:57
Data ostatniej modyfikacji: 14.02.2020 13:05:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.02.2020 13:05:32 Przemysław Więckiewicz edycja strony
05.02.2020 09:52:56 Przemysław Więckiewicz edycja strony
05.02.2020 09:52:07 Przemysław Więckiewicz edycja strony
05.02.2020 09:47:41 Przemysław Więckiewicz edycja strony
05.02.2020 09:46:34 Przemysław Więckiewicz edycja strony
05.02.2020 09:40:57 Przemysław Więckiewicz strona została dodana