Opracowanie projektu, wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” (II zapytanie) | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie projektu, wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” (II zapytanie)

Termin składania ofert
-
Opis przedmiotu zamówienia

ZAPROSZENIE

Miasto Mława zaprasza do złożenia oferty na: opracowanie projektu, wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” (II zapytanie).

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne

Na przedmiot zamówienia składa się:

 • Opracowanie projektu oraz wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej
  1 sztuka

Tabliczka wewnętrzna o wymiarach 40cm x 30cm w układzie poziomym, jednostronnie zadrukowana w pełnym kolorze, wykonana z przeźroczystego tworzywa sztucznego o grubości minimum 5mm, wg projektu opracowanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego. Projekt tabliczki musi być zgodny z przekazanym przez Zamawiającego wzorem. Tabliczkę należy wykonać w sposób zapewniający prosty montaż na ścianie w dwóch punktach, w osi poziomej (nawiercone otwory) oraz wyposażyć w odpowiedniej wielkości niezbędne elementy montażowe (śruby lub kołki dystansowe). Wykonawca dostarcza tabliczkę do Zamawiającego zgodną z wymogami promocji dla Programu.

Tabliczka musi być wykonana zgodnie z zasadami informacji i promocji obowiązującymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązujących w ramach Programu wzorów (załącznik nr 3 – 7).

Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu możliwość konsultacji projektu graficznego tabliczki prowadzonej w formie korespondencji elektronicznej i dokonywania niezbędnych poprawek co najmniej 2-krotnie. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zobowiązuje się konsultować przesłane przez Wykonawcę projekty tabliczki niezwłocznie, każdorazowo nie później , niż w ciągu 24 godzin od otrzymania korespondencji elektronicznej z projektem, z wyłączeniem czasu pomiędzy godziną 16.00 w każdy piątek tygodnia a godziną 8.00 w następujący po tym piątku poniedziałek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji ostatecznej wersji projektu graficznego tabliczki przed jej wykonaniem. Zamawiający może zaakceptować projekt bez wykorzystania wszystkich przysługujących mu konsultacji, jeżeli projekt ten spełniał będzie niezbędne wymagania.

Zamówienie należy wykonać i dostarczyć do Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2018r.

 1. Kryteria oceny ofert.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa.

 

 1. Informacja o wagach punktowych/procentowych przypisanych do kryteriów.

Cena ofertowa - 100%.

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji.

W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty  dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.

gdzie: Cminoznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Cofertaoznacza cenę badanej oferty.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. Warunki ubiegania się o zamówienie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w wymaganym terminie złożą prawidłowo wypełniony formularz ofertowy.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty zgodnym ze wzorem (załącznik nr 1)
w terminie do dnia 09.10.2018r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława lub na adres e-mail:
przemyslaw [dot] wieckiewiczatmlawa [dot] pl (przemyslaw[dot]wieckiewicz[at]mlawa[dot]pl)

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Tabliczkę należy wykonać, dostarczyć i zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.10.2018r.

 

 1. Informacja w zakresie zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w zakresie określonym w rozdziale 6.5.2. pkt. 2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (załącznik nr 7 do niniejszego zaproszenia).

 

 1. Warunki istotne zmiany umowy.

Zamawiający zawrze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2.

 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 1. Informacja w zakresie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

 

 1. Informacja w zakresie ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

 

 1. Informacja o planowanych zamówieniach.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu innych zamówień polegających na powtórzeniu niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od jego udzielenia.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, zgodnie z umową nr RPMA.07.01.00-14-6593/16-00 z dnia 21.09.2017r. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”; Działanie 7.1. „Infrastruktura drogowa”.

 


 

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na:  opracowanie projektu, wykonanie i dostawa tabliczki pamiątkowej promującej projekt pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” (II zapytanie) wybrano ofertę firmy:

 

KMK GROUP

ul. Kuków 123

42-160 Krzepice

 

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 232,47 brutto.

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty
Uwagi

Aktualizacja z dnia 09.10.2018 r. - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Przemysław Więckiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018 13:49:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:15:32
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:15:32 admin_vobacom edycja strony
09.10.2018 12:05:45 Przemysław Więckiewicz edycja strony
09.10.2018 12:04:42 Przemysław Więckiewicz edycja strony
01.10.2018 13:49:10 Przemysław Więckiewicz strona została dodana