Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej (przykanalika) na odcinku ul. Sportowej w Mławie. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej (przykanalika) na odcinku ul. Sportowej w Mławie.

Termin składania ofert
Termin związania ofertą
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 10.06.2024 r. - wybór oferty. 

Aktualizacja z dnia 5.06.2024 r. - zbiorcze zestawienie ofert.
 

1    Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej (przykanalika) na odcinku ul. Sportowej w Mławie.
2    Opis przedmiotu zamówienia:
1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej  (przykanalika)na odcinku ul. Sportowej w Mławie.
2.    Przedmiotowa dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno– użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
Kompletna dokumentacja powinna zawierać:
a.    Projekt budowlany - 4 egz.,
b.    Projekt techniczny – 4 egz.,
c.    Specyfikacje techniczne – 1 egz.,
d.    Przedmiary robót - 1 egz.,
e.    Kosztorys inwestorski - 1 egz.,
f.    Wszelkie wymagane uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie której będzie możliwe przystąpienie do wykonania robót budowlanych o ile jest wymagana,
g.    Pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych,
h.    Przygotowanie dokumentów do pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek składa Zamawiający) o ile jest wymagany.
i.    Dokumentację projektową (projekty budowlany, techniczny, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i inne) opisującą przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej również w formie cyfrowej z zapisem PDF – 1 szt., przedmiary robót  w wersji edytowalnej ATH.
j.    co najmniej 2 konsultacje, dotyczące dokumentacji projektowej. Pierwszą konsultację wstępnie przygotowanych rozwiązań projektowych należy uzgodnić przed przygotowaniem pierwszej koncepcji dla przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przygotuje w terminie nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, drugą konsultację - w terminie nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzyskać akceptację koncepcji przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany przyjąć takie rozwiązania projektowe, które powinny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania przedmiotowego projektu.
Dokumentacja powinna zawierać rozwiązania techniczne w korelacji z istniejącą infrastrukturą. Wnioski o wydanie warunków technicznych budowy i przebudowy sieci składa Wykonawca.
UWAGA: Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać wskazań na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w dokumentacji, w jaki sposób tę równoważność wykaże.

3    Termin wykonania zamówienia:
1)    w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy należy przedstawić koncepcję do uzgodnienia,
2)    w ciągu  60 dni od daty zawarcia umowy należy wykonać i przekazać kompletne opracowanie.
4    Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79131000-1 - Usługi w zakresie dokumentów
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

5    Warunki ubiegania się o zamówienie.
1)    O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie zaprojektowania przedmiotu zamówienia i samodzielnie wykonają przedmiotowe zadanie.
2)    W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum) w ofercie muszą być złożone kopie uprawnień dla każdego z nich:
a)    do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo /upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów,
b)    oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika,
c)     ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
3)    Brak formularza oferty lub brak załączonej kopii uprawnień do formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty.
6    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2)    Oferty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: sylwia [dot] krzykowskaatmlawa [dot] pl (sylwia[dot]krzykowska[at]mlawa[dot]pl).
3)    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4)    Termin składania ofert: do 5.06.2024 r. do godz. 10.00.
5)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Mława w dniu 5.06.2024 r. po godz. 10:00.
6)    Informacja w zakresie złożonych ofert zostanie przygotowana niezwłocznie po terminie na ich składanie i umieszczona zostanie na stronie internetowej.


7    Kryteria oceny ofert.
1)    Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a)    oferta spełnia wymagania określone niniejszym zamówieniem,
b)    oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
c)    Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymogami Zamawiającego,
2)    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
    Cena ofertowa - 100%
W trakcie oceny każdej ofercie przyznane zostaną punkty dla kryterium cena, według wzoru:
C=(Cmin / Coferta) x 100 pkt.
gdzie:
Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,
Coferta oznacza cenę badanej oferty.
Sposób oceny: za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

8    Warunki Umowy
1)    Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy po jej podpisaniu. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności:
a)    przedłużenia terminu realizacji ze względu na uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii,
b)    zmiany osobowe:
- zmiana osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami  i kwalifikacjami.
- zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikająca z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwagi

Aktualizacja z dnia 10.06.2024 r. - wybór oferty. 

Aktualizacja z dnia 5.06.2024 r. - zbiorcze zestawienie ofert.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Piotr Tomaszewski
Osoba wprowadzająca informację: Piotr Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: 28.05.2024 13:21:49
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2024 11:25:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.06.2024 11:25:24 Aneta Malinowska edycja strony
05.06.2024 15:15:04 Aneta Malinowska edycja strony
28.05.2024 13:21:49 Piotr Tomaszewski strona została dodana