BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU MPDM SP. Z O.O. W MŁAWIE

 OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

Prezesa Zarządu

Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego

MPDM Sp. z o.o. w Mławie

 

Rada Nadzorcza Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego

MPDM Sp. z o.o. w Mławie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu spółki komunalnej, w której całość udziałów posiada Miasto Mława pod firmą Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie.
 2. Przewidywana docelowa forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 3. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania:
 1. posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa będącego członkiem Unii Europejskiej lub państwa, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. posiadać wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie przedsiębiorstwem, wykształcenie techniczne z zakresu transportu lub budownictwa drogowego) lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 3. posiadać 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. legitymować się co najmniej 3 – letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, preferowane doświadczenie w zakresie branży drogowej,
 5. spełnić inne niż wymienione w pkt. 1) – 4) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 6. znać zasady funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej    przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających takimi spółkami,
 7. korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. posiadać znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasad nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 9. nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego gminną osobą prawną wynikających z art. 4 w zw. z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1090 ze zm.),
 10. legitymować się niekaralnością za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 592 oraz art. 594 i art. 595  Kodeksu spółek handlowych,
 11. posiadać stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.
 1. Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 3 i 4 niniejszego ogłoszenia, powinien   mieć wiedzę   w zakresie zagadnień   ekonomiczno   – prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.2201 ze zm.),  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 ze zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.
 1. Zadania:
  1. Opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju spółki zgodnie z celami miasta.
  2. Nadzór nad inwestycjami drogowymi, w tym budową, modernizacją i utrzymaniem dróg oraz infrastruktury.
  3. Nadzór nad działalnością w zakresie transportu publicznego.
  4. Koordynowane działań zespołu w celu efektywnego wykonywania zadań operacyjnych.
  5. Utrzymywanie płynnych relacji z organami samorządowymi, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną.
  6. Monitorowanie rynku i nowych  technologii w sektorze celem wprowadzenia innowacji.
  7. Odpowiedzialność za realizację celów finansowych i operacyjnych spółki.
 1.  

        7. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. CV kandydata z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, numer telefonu), zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”; oraz ewentualnie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Mławskie Przedsiębiorstw Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie. Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury”.
 2. List motywacyjny,
 3. Odpis/kopia dyplomu     ukończenia     studiów     wyższych oraz  kursów i szkoleń, a także informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach
 4. Odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków o których mowa w ust. 3 pkt. 2 – 4,
 5. Oświadczenie o znajomości zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej  przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających takimi spółkami,
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Oświadczenie, iż w momencie objęcia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, nie będzie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego gminną osobą prawną wynikających z art. 4 w zw. z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1090 ze zm.),
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 9. Oświadczenie, że posiada stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.
 10. Oświadczenie że:
  1. jest osobą niekaraną sądownie oraz, że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne i karnoskarbowe,
  2. dopełnienia lub nie podlegania obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.),
  3. kandydat urodzony przed dniem 01.08.1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu, aktualnym lub uprzednim, oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 342 ze zm.),
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)” w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
  5. zachowa w tajemnicy informacje dotyczące Spółki,
  6. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  7. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  8. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub   świadczy   pracę   na   podstawie   umowy   zlecenia   lub   innej   umowy o podobnym charakterze,
  9.  nie   pełni   funkcji   z   wyboru   w    zakładowej    organizacji    związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  10.  jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,
  11. w przypadku kandydatów zasiadających w zarządzie lub radzie nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojego zgłoszenia – oświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania przedmiotowych obowiązków za ten okres,
  12. zapoznał się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie tych danych przez Spółkę,
  13. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

    8. Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata. Kopie dokumentów, mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, a także aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych i aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) – pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

  9. Pisemne zgłoszenie do Konkursu należy złożyć w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu) w Biurze Zarządu Spółki - Uniszki Cegielnia 30, 06- 500 Mława lub drogą pocztową (na adres: Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie, 06-500 Mława, ul. Warszawska 25A, Skr. poczt. 103) w zamkniętych i zaklejonych kopertach z dopiskiem:   „Rada Nadzorcza Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie– Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie.

 10. Zgłoszenia   złożone   po   upływie   terminu   określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 11. Otwarcie zgłoszeń nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.

 12. Dokumenty dostarczone lub nadesłane po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 13. Koszty uzyskania dokumentów oraz uczestnictwa w konkursie ponosi kandydat.

 14. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

 15. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym telefonicznie i w drodze wiadomości e-mail, zgodnie z danymi podanymi przez kandydata w zgłoszeniu.

 16. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 17. Kandydat ma możliwość uzyskiwać informacje o Spółce osobiście do dnia upływu terminu składania zgłoszeń, w Biurze Zarządu Spółki Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. w Mławie, Uniszki Cegielnia 30, 06-500 Mława i zapoznawać się z materiałami, które obejmują m.in:

1)   umowę Spółki,

2)   aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS,

3)   sprawozdanie finansowe Spółki,

4)   sprawozdanie Zarządu, oraz zagadnienia techniczne Spółki.

 18. Regulamin konkursu udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława  http://www.bip.mlawa.pl i Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie  http://mpdm.mlawa.pl oraz w Biurze Zarządu Spółki.

  19. Rada Nadzorcza Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

 20. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie powiadomi kandydatów telefonicznie i w drodze wiadomości e-mail, zgodnie z danymi podanymi przez kandydata w zgłoszeniu.

 21. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

 22. W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

 23. W wyniku konkursu Rada Nadzorcza Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MPDM Sp. z o.o. w Mławie wybierze Prezesa Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 19.

 24. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania

 

 Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego

MPDM Sp. z o.o. w Mławie

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: LG
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 13.11.2023 13:09:53
Data publikacji informacji: 13.11.2023 12:38:06 - 22.11.2023 12:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2023 14:49:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
13.11.2023 14:49:24 Lidia Gniadek edycja strony
13.11.2023 13:09:53 Lidia Gniadek strona została dodana