Wersja OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kasjer w Wydziale Budżetu i Finansów z dnia pon., 24/08/2020 - 12:32 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kasjer w Wydziale Budżetu i Finansów

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19

………………………………………………..

(nazwa i adres jednostki)

                                                      

Burmistrz Miasta Mława ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kasjer w Wydziale Budżetu i Finansów – pełny wymiar czasu pracy 

……………………………………………….………………………………………………………

                                                            (określenie stanowiska)

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska
  1. niezbędne:
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne i 2 letni staż pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość programów MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • znajomość zagadnień z zakresu  ustawy o rachunkowości – rozdział 1,2, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

 

  1. dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • umiejętność pracy w zespole, identyfikacja z instytucją, nastawienie na klienta, właściwa postawa etyczna, bezstronność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, cierpliwość, asertywność, odporność na stres.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy,
  2. przyjmowanie wpłat do kasy Urzędu i odprowadzanie gotówki do Banku,
  3. podejmowanie gotówki do kasy i wypłata gotówki na podstawie zatwierdzonych
   do wypłaty dokumentów,
  4. obsługa terminala płatniczego,
  5. bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju środków oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i rozchodowymi
   do  księgowości budżetowej,
  6. prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
  7. prowadzenie bieżącej ewidencji gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz weksli zabezpieczających wykonawstwo robót inwestycyjnych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
  2. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy w siedzibie Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19; 06-500 Mława;
  3. może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu.

        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

        niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Mława, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

        zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 6,43%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys lub Curriculum Vitae;
  2. list motywacyjny;
  3. dokument poświadczający wykształcenie – kopie poświadczone za zgodność
   z oryginałem;
  4. dokumenty potwierdzające staż pracy, wykonywanie działalności gospodarczej (świadectwa pracy, zaświadczenia, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);
  5. kwestionariusz osobowy;
  6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim lub innym;
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a     ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  10. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczenia o kursach, szkoleniach);
  11. oświadczenie, iż kandydat na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym RODO, został poinformowany o obowiązkach Administratora danych wynikających z art. 13 rozporządzenia RODO oraz o prawach wynikających z art. 15 rozporządzenia RODO (informacja na stronie www.mlawa.pl zakładka: Klauzula Informacyjna RODO) ;
  12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (naboru).

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu
  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,
  06 – 500 Mława
  .

 

 1. Termin składania ofert: 10 dni od dnia opublikowania w BIP tj. do  3 września 2020r. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty te, jak również oferty pozostałych osób (z wyłączeniem 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych                   w procesie rekrutacji według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze) podlegają zniszczeniu po upływie 14 dni od dnia zakończenia naboru.

 

 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06 – 500 Mława oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

_____________________________

data i podpis osoby upoważnionej

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Teresa Smolińska- Główny Specjalista ds. kadr
Osoba wprowadzająca informację: Paulina Osiecka
Data wytworzenia informacji: 24.08.2020 12:31:38
Data publikacji informacji: 24.08.2020 12:29:53
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:04
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:04 admin_vobacom edycja strony
17.09.2020 14:52:27 Joanna Łukasik edycja strony
24.08.2020 13:30:15 Paulina Osiecka edycja strony
24.08.2020 12:34:53 Paulina Osiecka edycja strony
24.08.2020 12:34:00 Paulina Osiecka edycja strony
24.08.2020 12:32:50 Paulina Osiecka edycja strony
24.08.2020 12:31:38 Paulina Osiecka strona została dodana