Zielone, ekologiczne Krajewo dla rodzin | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zielone, ekologiczne Krajewo dla rodzin

 

Realizator: Miasto Mława

Okres realizacji projektu: Lata 2018 - 2021

Grupa docelowa projektu: Mimo że w  zasadniczym ujęciu grupą docelową wydają się rodziny rozwojowe, przedsiębiorczy ludzie, profesjonaliści (np. wykonawcy wolnych zawodów), to grupą docelową są przede wszystkim mieszkańcy osiedla Krajewo, którzy odczują zastrzyk energii życiowej i skorzystają z  nowych możliwości, które się pojawią wraz z  nowymi mieszkańcami. W  szerszym ujęciu grupą docelową są społeczności obszarów rewitalizacji, które cierpią z  powodu depopulacji i  starzenia się społeczności Mławy.

Projekt realizuje cele strategiczne rozwoju miasta zapisane w  „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława” – stworzenie przyjaznej i  atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i  przyszłych mieszkańców miasta poprzez rewitalizacje i  modernizacje istniejących oraz realizację nowych zespołów mieszkaniowych; wykorzystanie walorów przyrodniczych w  mieście; rozwój zasobów mieszkaniowych poprzez rozwój nowych terenów mieszkaniowych w  zabudowie jedno- i  wielorodzinnej o  wysokim standardzie. Rejon ul. Krajowo jest wskazany jako obszar, który może być przeznaczony pod zabudowę w  Polityce Przestrzennej Miasta opisanej w  punkcie 17. Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława”.

Opis projektu:

Cel: zachęcenie młodych, rozwojowych rodzin do osiedlenia się w  obrębie osiedla Krajewo; poprawa sytuacji demograficznej osiedla i  obszaru rewitalizacji.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Opracowanie planu osadnictwa;

2. Wyznaczenie i  pozyskanie gruntów na potrzeby stworzenia osiedla;

3. Przeprowadzenie konkursu na projekt budynku pasywnego oraz koncepcję osiedla rodzinnego;

4. Stworzenie dogodnego dojazdu i  dostępu do osiedla Krajewo oraz obszaru rekreacji – kompleksu leśnego z  jeziorkiem;

5. Stworzenie przestrzeni publicznej przeznaczonej do spędzania wolnego czasu przez rodziny;

6. Promocję idei osadnictwa w  obszarach leśnych;

7. Nabór rodzin i ich przygotowanie do osiedlenia na wyznaczonych gruntach poprzez udostępnienie na preferencyjnych warunkach działek budowlanych wraz z projektami budynków.

Zakładane rezultaty:

Rezultat: spowolnienie a następnie zahamowanie depopulacji podobszaru rewitalizacji nr 2, a  w  dalszej perspektywie projekt będzie oddziaływał na powiększenie populacji osiedla Krajewo i ożywienie społeczno-gospodarcze, co zostanie zmierzone  liczbą nowych mieszkańców oraz zmniejszeniem spadku liczby ludności.

Finansowanie:

Budżet Miasta Mława: 419 280,00 zł

Środki zewnętrzne z  Unii Europejskiej i  budżetu państwa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych/rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej): 240 000,00 zł

Środki prywatne: 10 000,00 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:50:06
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:49:18
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:14:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:14:48 admin_vobacom edycja strony
10.05.2019 15:50:06 Lidia Gniadek strona została dodana