BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Mława

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek oraz

1) wykaz środków transportu przeznaczonych do  transportu zwierząt,

2) decyzja lekarza weterynarii w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego  do użytku do transportu zwierząt,

3)wzór oznakowania środka transportowego

4) wykaz urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt,

5) umowa  o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

6) zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zatrudnionych osób niezbędnych  przy transporcie zwierząt, wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zatrudnienia tych ludzi,

7) tytuł prawny do  nieruchomości,

8) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ,

9) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

OPŁATY
Opłata skarbowa -616 zł
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mława lub na konto Urzędu Miasta  Mława:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu
Urząd Miasta Mława
Ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon: 23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00; wtorek od 08:00 do 18:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2. Oliwia Żaboklicka (Młodszy Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
• termin załatwienia: 30 dni – wydanie decyzji

TRYB ODWOŁAWCZY
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019, poz.506 t.j. z późn. zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010t.j. z późn. zm.), Uchwała Nr XXXVIII/415/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 27 października 2009r.

UWAGI
- decyzję odbiera się w pok. nr 16
(Wydział Organizacyjny).

Podmiot udostępniający informację: Anna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2013 12:00:22
Data publikacji informacji: 27.08.2013 12:00:22
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2021 08:02:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.09.2021 08:02:42 Oliwia Żaboklicka edycja strony
07.09.2021 12:44:49 Oliwia Żaboklicka edycja strony
12.10.2020 10:58:30 Anna Sokołowska edycja strony
05.02.2020 13:48:43 Anna Sokołowska edycja strony
25.10.2017 11:10:25 Anna Sokołowska edycja strony
03.02.2017 09:52:05 Anna Sokołowska edycja strony
27.08.2013 12:00:22 Anna Sokołowska strona została dodana