BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.),
•    Uchwała Nr XXIII/329/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów,
•    Uchwała Nr XIV/204/2020 Rady Miasta Mława  z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława,
•    Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2022/2023.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 późn. zm.).
________________________________________

Informacje ogólne

1.    Jeżeli przedszkole lub oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, nadal dysponuje wolnymi miejscami (po złożeniu przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego), przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
2.    W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, biorą udział:
a.    dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie urodzone w latach 2016 – 2019;
b.    dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
3.    Dzieci urodzone w 2020 roku
nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
4.    Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Miasta Mława mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. W tym przypadku wnioski złożone do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza terenem Miasta Mława jest większa od liczby wolnych miejsc w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, a zasady opisane w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio.
5.    W przypadku nieprzyjęcia dziecka do wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka sześcioletniego zostanie wskazane miejsce realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś rodzicom dziecka trzyletniego, czteroletniego i pięcioletniego zostanie wskazane miejsce realizowania wychowania przedszkolnego.
6.    Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przedszkolu dziecka zapisanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic zobowiązany jest wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w systemie informatycznym. Po podpisaniu wniosku przez obojga rodziców wniosek składa się w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanym przez siebie, jako placówka pierwszego wyboru. W tej sytuacji rodzic nie składa deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a jeżeli taka deklaracja została wcześniej złożona, niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej o zaprzestaniu kontynuowania wychowania przedszkolnego w obecnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, miejsce w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.
7.    Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę do 5 godzin dziennie. Realizacja zajęć odbywa się w godzinach określonych w składanym przez rodziców wniosku oraz na potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Rodzice, których dzieci będą przebywały w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powyżej 5 godzin za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka placówce w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz bezpłatnego nauczania i opieki dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

________________________________________

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

1.    Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której dziecko uczęszcza. Dzieci, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.    Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców formularz deklaracji należy złożyć w sekretariacie przedszkola lub szkoły podstawowej, w której dziecko obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego.
________________________________________

Zasady przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023:

1.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ innych osób którym Sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem zamieszkałym na terenie Miasta Mława. Postępowanie jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z  Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2022/2023.
2.    Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami dostępny będzie w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej oraz na stronie internetowej  https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/ od dnia 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8:00
3.    Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej umieszczony na pierwszym miejscu listy jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oznacza, że dziecko w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru, ma zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazany na liście preferencji o ile przedszkole lub oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.
4.    Wniosek, o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Mława, składa się elektronicznie w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00. Rodzice wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w systemie informatycznym, za pośrednictwem systemu „Nabór” dostępny pod adresem https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/ . Rodzice drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu (przez obojga rodziców) składają go w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru bez zbędnej zwłoki. Ostateczny termin złożenia kompletnej papierowej wersji wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do jednostki do 2 maja do godz. 10:00. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
5.    Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
6.    Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru - albo upoważniony przez niego pracownik.
7.    Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składa się z dwóch etapów.
8.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), które mają jednakową wartość:
a.    wielodzietność rodziny dziecka (kandydata) – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b.    niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
c.    niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
d.    niepełnosprawność obojga rodziców dziecka (kandydata) – orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
e.    niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata) – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
f.    samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;
g.    objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Do wniosku, rodzice dziecka powinni dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów ustawowych zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).

9.    Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 późn. zm.) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria pozaustawowe określone przez Radę Miasta Mława zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/329/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r.:

10.    Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 8 i 9 (wzory oświadczeń dostępne na stronie  https://nabor.pcss.pl/mlawa/przedszkole/  w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00).
11.    Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
12.    Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8 i 9, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
13.    W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie przyznaje punktów za dane kryterium.
14.    Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w terminie 06.05.2022 r. do godz.12.00.
15.   Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne oświadczenie potwierdzenia woli zapisu przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do którego kandydat został zakwalifikowany w terminie od 09.05.2022 r. od godz. 12.00 do 11.05.2022 r. do godz. 16.00.
16.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w dniu 12 .05 2022 r. do godz. 12:00.
Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

________________________________________

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
•    złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
•    wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

________________________________________

Przypominamy, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z póżn. zm.), rodzice dziecka w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
są zobowiązani do:
1.    Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
2.    Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
3.    Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniana również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).
4.    Zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbycia przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przeszkolonym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2022 12:58:52
Data publikacji informacji: 24.02.2022 12:10:43
Data ostatniej modyfikacji: 15.04.2022 08:11:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian