Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2024/2025 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XLVI/589/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów,
  • Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2024/2025,
  • Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.).

Informacje ogólne

1. Do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2024/2025, przyjmowane są:
a. dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2017, które są objęte obowiązkiem szkolnym,
b. dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny (rok 2016 i powyżej),
c. dzieci 6 – letnie urodzone w roku 2018, zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),
d. dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (tylko w przypadku, jeżeli dziecko zostało przyjęte do jednostki wskazanej przez organ a nie w przypadku przeniesienia dziecka na wniosek rodzica). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 06 lutego 2024 r., do godz. 16.00.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2024/2025

1. Do klas pierwszej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej) lub na wniosek rodzica, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej).

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej - przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Urzędu Miasta Mława. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 06 lutego 2024 r., do godz. 16.00.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza Miastem Mława, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami (po zakończeniu postępowania uzupełniającego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2024 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2024/2025.

5. Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Miasta Mława. Wypełniony i podpisany formularz wniosku (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej bez zbędnej zwłoki. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 07 lutego 2024 r. od godz. 8.00 do 21 lutego 2024 r., do godz. 15.00.

6. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Mława zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/589/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium   w punktach

Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

20

Dane potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej na podstawie posiadanej dokumentacji.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje
do przedszkola wchodzącego w skład zespołu placówek oświatowych, oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej lub do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

15

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

3.

Kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny albo rodzice lub opiekunowie prawni lub inne osoby którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem mieszkają w Mieście Mława i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Mława.

15

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

4.

Kandydat, którego droga od miejsca zamieszkania do wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego szkoły podstawowej nie przekracza 3 km.

20

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

5.

Kandydat spełniał roczny obowiązek wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu wchodzącym w skład zespołu placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, do której składany jest wniosek.

30

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

8. Do wniosku rodzice dołączają określone w uchwale Rady Miasta Mława oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 7.

9. Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

10. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie przydziela punktów za dane kryterium.

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

12. Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 28 lutego 2024 r. do godz. 12:00.

13. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie od 28 lutego 2024 r. od godz. 12:00 do 05 marca 2024 r. do godz. 15:00.

14. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w dniu 06 marca 2024 r. do godz. 12:00.
Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranej szkoły podstawowej.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
3. Zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowania się do zajęć.
4. Informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniana również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2024 14:30:20
Data publikacji informacji: 17.01.2024 14:28:16
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2024 14:30:20
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.01.2024 14:30:20 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana