BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zasady rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.),
  • Uchwała Nr XXIII/329/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów,
  • Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2022/2023,
  • Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.).
________________________________________

Informacje ogólne

1.    Do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława w roku szkolnym 2022/2023, przyjmowane są:
a.    dzieci 7 – letnie urodzone w roku 2015, które są objęte obowiązkiem szkolnym
oraz
b.    dzieci 6 – letnie urodzone w roku 2016, zgodnie z wolą rodziców (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej),
c.    dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (tylko w przypadku, jeżeli dziecko zostało przyjęte do jednostki wskazanej przez organ a nie w przypadku przeniesienia dziecka na wniosek rodzica). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.
________________________________________

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława  w roku szkolnym 2022/2023

1.    Do klas pierwszej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej) lub na wniosek rodzica, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci zamieszkałe w poza obwodem danej szkoły podstawowej).
2.    Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej - przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Urzędu Miasta Mława (formularz zgłoszenia poniżej). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.). Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie pierwszej w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 06.04.2022 r., do godz. 15.00.
3.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza Miastem Mława, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami (po zakończeniu postępowania uzupełniającego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta Mława z dnia
26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, w roku szkolnym 2022/2023.
5.    Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Miasta Mława (formularz wniosku poniżej). Wypełniony i podpisany formularz wniosku (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej
bez zbędnej zwłoki. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.). Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 29 kwietnia 2022 r., do godz. 15.00.
6.    Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
7.    Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Mława zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/329/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mława, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów:

8.    Do wniosku rodzice dołączają określone w uchwale Rady Miasta Mława oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 7 (wzory oświadczeń
w załączeniu).
9.    Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
10.  W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie przydziela punktów za dane kryterium. Pracami komisji rekrutacyjnej kieruje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
11.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
12.  Na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych spełnianych przez kandydata komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w dniu 06 maja 2022 r. do godz. 12:00.
13.  Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie od 09 maja 2022 r. od godz. 12:00 do 11 maja 2022 r. do godz. 16:00.
14.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w dniu 12 maja 2022 r. do godz. 12:00.
Kandydat, którego rodzice nie potwierdzili woli zapisu, nie zostaje przyjęty do wybranej szkoły podstawowej.

________________________________________

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

________________________________________

Przypominamy, że zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1.    Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2.    Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
3.    Zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowania się do zajęć.
4.    Informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniana również przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły za granicą lub przedstawicielskie dyplomatycznym innego państwa w Polsce).
 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2022 11:14:14
Data publikacji informacji: 24.02.2022 10:51:59
Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2022 11:54:45
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
24.02.2022 11:54:45 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.02.2022 11:53:16 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.02.2022 11:52:32 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.02.2022 11:49:52 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
24.02.2022 11:14:14 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana