BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. 1.     Dokonuje się zmiany Zarządzenia nr 23/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”:
1)    w § 1 ust. 1 zmienia się punkt 5 nadając mu brzmienie:
Anna Sobolewska – specjalista ds. kadrowo-księgowych
2)    w § 2 ust. 1 zmienia się punkt 4 nadając mu brzmienie:
specjalista ds. kadrowo-księgowych – Anna Sobolewska:
a)    prowadzenie obsługi finansowo - księgowej projektu;
b)    sprawy związane z obsługą kadrową Zespołu;
c)    przygotowywanie dokumentów finansowych związanych z wynagrodzeniami Zespołu;
d)    udział w kontrolach i audytach dotyczących projektu;
e)    sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalno–prawnym
i rachunkowym oraz wtórnie pod względem merytorycznym z uwzględnieniem zastosowanej klasyfikacji VAT z przepisami o statystyce państwowej;
f)    udział w opracowywaniu i aktualizacji harmonogramów rzeczowo – finansowych, planów płatności do wykonawców oraz planów wystąpień
o środki FS;
g)    monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych projektu;
h)    współudział w opracowywaniu planów finansowych do projektu budżetu beneficjenta oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych projektem;
i)    uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji projektu;
j)    udział w kontrolach i audytach dotyczących projektu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Marzena Długokęcka
Data wytworzenia informacji: 27.04.2021 11:04:26
Data publikacji informacji: 27.04.2021 10:58:29
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2021 11:04:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
27.04.2021 11:04:26 Marzena Długokęcka strona została dodana