Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 marca 2021 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

§ 1. 1.     Dokonuje się zmiany Zarządzenia nr 23/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia
25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”:
1)    w § 1 ust. 1 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:
Lidia Gniadek – specjalista ds. realizacji projektu
2)    w § 2 ust. 1 zmienia się punkt 3  nadając mu brzmienie:
specjalista ds. realizacji projektu – Monika Żółtak;
specjalista ds. realizacji projektu – Lidia Gniadek:
a)    wnioskowanie o płatności oraz sprawozdawczość w ramach projektu;
b)    realizacja zadań wynikających z obowiązku promocji projektu;
c)    przygotowywanie wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych sprawozdań;
d)    udział w odbiorach technicznych wykonanych robót budowlanych;
e)    prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur;
f)    monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych projektu;
g)    współudział w opracowywaniu planów finansowych do projektu budżetu beneficjenta oraz sprawozdań w zakresie zadań objętych projektem;
h)    prowadzenie zestawień księgowych niekwalifikowanych kosztów projektu;
i)    przygotowywanie dokumentów i sprawozdań niezbędnych dla Instytucji Wdrażającej jak i innych uprawnionych podmiotów;
j)    uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji projektu;
k)    udział w kontrolach i audytach dotyczących projektu.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Przemysław Więckiewicz
Osoba wprowadzająca informację: Joanna Łukasik
Data wytworzenia informacji: 15.03.2021 11:09:51
Data publikacji informacji: 15.03.2021 11:04:09
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:11:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:11:23 admin_vobacom edycja strony
15.03.2021 11:09:51 Joanna Łukasik strona została dodana