Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 listopada 2023 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2023 poz. 984 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną dla Pani Marty Siemianowskiej, nauczyciela wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1)
Magdalena Staszewska - przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
2)
Daniela Szczepkowska – Bluj - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Joanna Wyszkowska - dyrektor szkoły,
4) Beata Skoczylas – ekspert,
5) Małgorzata Miłoszewska – ekspert.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Pani Magdalenie Staszewskiej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Karolina Krymer
Data wytworzenia informacji: 16.11.2023 09:41:08
Data publikacji informacji: 16.11.2023 09:39:56
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
16.11.2023 09:41:08 Karolina Krymer strona została dodana