Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYGASZENIE ZEZWOLENIA

 Zezwolenie wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaży;

2) upływu terminu ważności zezwolenia;

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w  pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA

W przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4;

6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

OPŁATY

  • Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych jest wolny od opłat.

  • Opłatę za korzystanie z zezwolenia  nalicza się do dnia wygaszenia zezwolenia.

  • W przypadku braku należnej opłaty należnej do dnia wygaszenia zezwolenia, zostaną wszczęte czynności mające na celu jej wyegzekwowanie w drodze postępowania egzekucyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Kancelaria Urzędu Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU:

  1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
    pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110
  2. Aneta Pinczewska (Referent ds. Obsługi Przedsiębiorcy )
    pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2021 15:38:52
Data publikacji informacji: 14.06.2021 15:34:27
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2024 09:56:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.06.2024 09:56:06 Aneta Pinczewska edycja strony
07.06.2024 09:54:36 Aneta Pinczewska edycja strony
07.06.2024 09:53:15 Aneta Pinczewska edycja strony
21.12.2023 14:49:42 Aneta Pinczewska edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
16.05.2023 14:53:48 Aneta Pinczewska edycja strony
14.03.2023 13:42:53 Anna Sokołowska edycja strony
01.03.2023 08:26:08 Anna Sokołowska edycja strony
20.12.2021 08:15:42 Anna Sokołowska edycja strony
09.09.2021 12:43:23 Oliwia Żaboklicka edycja strony
09.09.2021 12:41:49 Oliwia Żaboklicka edycja strony
17.06.2021 09:46:30 Anna Sokołowska edycja strony
16.06.2021 17:23:48 Anna Sokołowska edycja strony
14.06.2021 15:38:52 Anna Sokołowska strona została dodana