Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
są kompletne i zgodne z prawdą;

2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone
w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art 9d ust 2 tej ustawy)”.

Oświadczenie, powinno zawierać także:

1)    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

WYMAGANIA DO SPEŁNIENIA PRZEZ PODMIOT

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1)  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

2)   utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3)   spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4)   zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

OPŁATY
Opłata skarbowa -50 zł
Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Mława lub na konto Urzędu Miasta  Mława:
nr konta 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 Santander Bank Polska SA

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Kancelaria Urzędu
Urząd Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mława
Telefon: 23 654 64 33 wew. 704
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU
1. Anna Sokołowska ( Inspektor ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

2. Aneta Pinczewska (Referent  ds. Obsługi Przedsiębiorcy)
pok.16, tel.: 23 654 34 58 wew. 110

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 
• termin załatwienia: 7 dni – wydanie decyzji

TRYB ODWOŁAWCZY 
• Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mława w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)


UWAGI
- decyzję odbiera się w pok. nr 16 (Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, działań strategicznych i obsługi przedsiębiorcy).

Podmiot udostępniający informację: Anna Sokołowska
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Sokołowska
Osoba wprowadzająca informację: Anna Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 26.08.2013 12:12:06
Data publikacji informacji: 26.08.2013 12:12:06
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2024 10:07:18
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
07.06.2024 10:07:18 Aneta Pinczewska edycja strony
21.12.2023 14:58:34 Aneta Pinczewska edycja strony
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
17.04.2023 15:10:10 Aneta Pinczewska edycja strony
24.06.2022 15:53:06 Anna Sokołowska edycja strony
07.09.2021 12:37:52 Oliwia Żaboklicka edycja strony
02.06.2021 11:53:44 Anna Sokołowska edycja strony
12.10.2020 10:59:49 Anna Sokołowska edycja strony
09.06.2020 14:02:47 Anna Sokołowska edycja strony
05.02.2020 14:05:51 Anna Sokołowska edycja strony
22.03.2017 12:38:19 Anna Sokołowska edycja strony
03.02.2017 09:08:12 Anna Sokołowska edycja strony
26.08.2013 12:12:06 Anna Sokołowska strona została dodana