Statut Młodzieżowej Rady Miasta Mława | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Załącznik do Uchwały nr LIII/690/2023
Rady Miasta Mława 
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Mława, zwanej dalej „Radą”. 
2. Rada jest reprezentacją młodych mieszkańców Miasta Mława - uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mających swoją siedzibę na terenie Miasta Mława, zwanych dalej „szkołami”. 
3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet. 
4. Radni są wybierani zgodnie z Ordynacją Wyborczą do Rady, stanowiącą załącznik do Statutu. 
5. Kadencja Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od pierwszej sesji Rady. 
6. Rada nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym. 
7. Rada nie posiada osobowości prawnej. 
Rozdział 2.
Cele i środki działania
§ 2. 1. Celem działania Rady jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Mieście Mława. 
2. Rada jest organem konsultacyjnym w stosunku do Rady Miasta Mława oraz Burmistrza Miasta Mława. 
§ 3. Rada realizuje swoje cele poprzez: 
1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Mława regulujących sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego oraz innych dokumentów i działań podejmowanych przez władze lokalne w sposób uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież, 
2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, 
3) podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej, 
4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, 
5) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej, 
6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady. 
§ 4. Środki zapewniające realizację celów statutowych mogą pochodzić z wyodrębnionej dla potrzeb działalności Rady części budżetu Miasta Mława. Dla realizacji celów statutowych Rada może również starać się pozyskiwać środki na te cele z innych źródeł. 
Rozdział 3.
Organy Rady
§ 5. 1. Rada wybiera następujące organy: 
1) Prezydium Rady, 
2) Skarbnika, 
3) Komisję Rewizyjną, 
4) Zespoły problemowe. 
2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady. 
§ 6. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane drogą uchwały Rady na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. W skład Prezydium nie mogą wchodzić osoby, które nie posiadają mandatu Radnego. 
2. Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w oddzielnych głosowaniach tajnych, bezwzględną większością składu rady, w obecności przynajmniej połowy składu Rady. Prezydium wybierane jest w okresie nie krótszym niż 14 dni, a nie dłuższym niż 30 dni od daty wejścia w życie wyników wyborów do Rady. 
3. Rada wybiera Sekretarza bezwzględną większością składu Rady, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym. 
4. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu Rady lub Przewodniczącego Rady. 
5. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium. 
8. W przypadku rezygnacji przewodniczącego, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący. 
9. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji. 
§ 7. Do zadań Prezydium należy w szczególności: 
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady, 
2) przygotowywanie porządku obrad Rady, 
3) wykonywanie budżetu, 
4) realizacja uchwał Rady. 
§ 8. Rada wybiera Skarbnika bezwzględną większością składu Rady, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym. 
§ 9. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Rady należy: 
1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz, 
2) zwoływanie sesji Rady, przewodniczenie jej obradom, 
3) składanie Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej, 
§ 10. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy: 
1) koordynacja działań zespołów problemowych Rady, 
2) w razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami Rady. 
§ 11. Do kompetencji i zadań Sekretarza Rady należy: 
1) prowadzenie dokumentacji Rady we współpracy z biurem Rady Miasta Mława, 
2) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium. 
§ 12. Do kompetencji i zadań Skarbnika Rady należy: 
1) sprawowanie kontroli nad prowadzeniem działalności finansowej Rady, 
2) opracowywanie sprawozdań finansowych, o których mowa w § 7, pkt. 2. 
§ 13. 1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną. 
2. Komisja Rewizyjna jest powoływana zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 Radnych. 
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium. 
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski minimum 1/4 składu Rady o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium. 
6. Komisja Rewizyjna przyjmuje i rozpatruje wnioski o usprawiedliwienie nieobecności Radnego na sesji lub spotkaniu roboczym, zwraca się oraz informuje Przewodniczącego o przekroczeniu dopuszczalnej liczby nieobecności nieusprawiedliwionych. 
7. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. 
8. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek Przewodniczącego o odwołanie poszczególnych członków Prezydium. 
9. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie Radnego. 
10. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego. 
11. Komisję Rewizyjną można odwołać na wniosek Prezydium lub minimum ¼ składu Rady 
w głosowaniu tajnym. 
§ 14. 1. Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe w formie grup roboczych.
2. W toku prac zespołu problemowego Rada może dokonywać zmian w jego składzie. 
3. Zespół problemowy ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zadania. 
4. Zespół problemowy może mieć charakter stały – jest wtedy powoływany odpowiednią uchwałą Rady. 
5. Zespół problemowy ze swego grona wybiera koordynatora, który jest odpowiedzialny przed Radą za realizację zadania. 
6. Zespół problemowy może występować z inicjatywą uchwałodawczą. 
Rozdział 4.
Radni Młodzieżowej Rady Miasta Mława
§ 15. 1. Radnym może być uczeń szóstej, siódmej lub ósmej klasy szkoły podstawowej lub uczeń pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Miasta Mława, uczący się na terenie Miasta Mława, który w dniu wyborów nie ukończył 18 roku życia. 
2. Kadencja Radnego kończy się wraz z końcem kadencji Rady. 
3. W przypadku ukończenia szkoły na danym poziomie, Radny jest zobowiązany do utrzymania kontaktu z placówką macierzystą. 
4. Radni mają obowiązek pisemnie poinformować Przewodniczącego Rady o każdorazowej zmianie szkoły czy adresu zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 
5. W przypadku Radnych wybranych ze szkół ponadpodstawowych, którzy w toku pracy Rady zakończyli naukę w szkole macierzystej, mandat radnego wygasa w chwili ukończenia szkoły, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6. 
6. Radny, który ukończył szkołę ponadpodstawową w toku pracy Rady, może złożyć stosowne pisemne oświadczenie o chęci dalszej pracy w Radzie, do końca trwania jej kadencji. 
7. Przyjęcie lub odrzucenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 następuje w drodze podjęcia uchwały przez Radę zwykłą większością głosów. 
8. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na I sesji uroczystego ślubowania 
o następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Miasta Mława, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”. 
9. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo „ślubuję”. 
10. Radni, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 
§ 16. Radny ma prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do organów Rady, 
2) głosu podczas głosowań na sesjach Rady, 
3) zgłaszać postulaty i inicjatywy, 
4) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych, 
5) otrzymać odpowiednie usprawiedliwienie nieobecności od zajęć szkolnych podczas sesji i spotkań Rady, 
6) uzyskać każdą informację dotyczącą prac organów samorządowych Miasta Mława, uczestniczyć w posiedzeniach Rady Miasta Mława oraz jej Komisji. 
§ 17. Prawo wymienione w § 16, pkt 5 realizuje się poprzez złożenie na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosku o usprawiedliwienie nieobecności w czasie sesji lub spotkania Rady w terminie 14 dni od daty, w której sesja bądź spotkanie miały miejsce. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje niezwłocznie wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Mława, który usprawiedliwia nieobecność. 
§ 18. Radny ma obowiązek: 
1) przestrzegać Statutu i uchwał Rady, 
2) uczestniczyć w realizacji celów Rady, 
3) uczestniczyć w sesjach Rady, spotkaniach roboczych i pracach zespołów problemowych do których został wybrany, 
4) informować swoich wyborców o działalności Rady i organizować cykliczne spotkania z nimi, 
5) utrzymywać stały kontakt z wyborcami w przypadku zakończenia edukacji w placówce macierzystej w toku pracy Rady, 
6) powiadomić o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodniczącego Rady. 
§ 19. 1. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków lub nagminnie opuszcza spotkania Rady. Decyzję o skróceniu kadencji Radnego podejmuje Rada na sesji, na wniosek Prezydium, Komisji Rewizyjnej lub minimum ¼ Radnych, większością 2/3 głosów. 
2. Przyczyną skrócenia kadencji Radnego może być również nieprzestrzeganie Statutu Rady, 
a w szczególności stwierdzenie próby politycznego oddziaływania przez Radnego na Radnych lub na pracę Rady. 
3. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do dobrowolnego zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji. 
Rozdział 5.
Organizacja pracy
§ 20. Rada wykonuje prace w czasie: 
1) Sesji Rady, 
2) spotkań roboczych. 
§ 21. 1. Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
2. Sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych. 
§ 22. 1. Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając ich miejsce, dzień i godzinę. 
2. O przybliżonym terminie kolejnej sesji powiadamia się Radnych na sesji ją poprzedzającej. 
3. Zawiadomienie zawierające dokładną datę i miejsce sesji, projekt porządku obrad oraz
 w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji, wysyła się do Radnych najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. 
4. Zawiadomienie o którym mowa w ust. 3. może być złożone za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. 
5. O sesji powiadamia się Burmistrza Miasta Mława oraz Przewodniczącego Rady Miasta Mława. 
§ 23. 1. Przewodniczący Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady na wniosek Prezydium bądź grupy 4 Radnych. 
2. Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji bądź spotkania Rady, obecnych Radnych uważa się za powiadomionych. 
§ 24. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady, bądź odpowiednia osoba do tego wyznaczona, w tym opiekun podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 
§ 25. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miasta Mława". 
2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miasta Mława”. 
§ 26. 1. Rada obraduje w obecności kworum – co najmniej połowy składu Rady. 
2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad, Przewodniczący Rady podejmuje decyzje o przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin. 
§ 27. 1. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku. 
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Rady, dokonywać zmian 
w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów. 
2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. 
3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym. 
§ 28. 1. Decyzje Rady podczas sesji są podejmowane w formie uchwał, postulatów, wniosków.  
2. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium, zespoły problemowe bądź grupa co najmniej 4 Radnych. 
3. Prawo inicjatywy uchwałodawczej mają również rady samorządów uczniowskich szkół. 
§ 29. 1. W sytuacjach kiedy nie ma określonego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności kworum. 
2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych 
tj. wyboru bądź odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i wyboru bądź odwołania członków Komisji Rewizyjnej. 
3. Rada może w każdej sytuacji postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania zwykłą większością głosów. 
§ 30. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej Radnych niż "przeciw" projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania. 
2. Bezwzględna większość głosów oznacza, że na prawomocnie obradującej sesji więcej niż połowa Radnych opowiedziała się "za" projektem uchwały. 
§ 31. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się". 
2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych, licząca dwie osoby, komisja skrutacyjna. 
3. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji. 
§ 32. 1. Z każdej sesji, Sekretarz Rady we współpracy z odpowiednim urzędnikiem, sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał, postulatów, wniosków.  
2. Protokół z każdej sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na następnej sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady 
w odpowiednim punkcie obrad. 
§ 33. 1. Bieżące prace Rady są wykonywane podczas spotkań roboczych Rady. 
2. Rada zwołuje spotkania robocze w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, o zwołaniu spotkania roboczego decyduje Przewodniczący. 
3. Spotkania robocze organizuje się cyklicznie, zazwyczaj z góry w ustalonym miejscu i terminie. Przewodniczący może jednak zwołać dodatkowe spotkanie, które uznaje się za obowiązkowe, jeśli Radny potwierdził otrzymanie informacji o czasie i miejscu jego odbycia. 
4. W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby spoza składu Rady, w przypadku wewnętrznych głosowań dotyczących spraw nie mających istotnego znaczenia dla systemu pracy Rady, Przewodniczący może udzielić im prawa głosu. 
5. W zależności od potrzeb, spotkania mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, jednak nie są wtedy obowiązkowe. 
6. Spotkanie robocze nie podlega zaprotokołowaniu. 
§ 34. Całą dokumentację i korespondencję Rady przechowuje się w odpowiednim wydziale Urzędu Miasta Mława. 
Rozdział 6.
Działalność konsultacyjna Rady
§ 35. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miasta, Burmistrzowi Miasta Mława oraz innym instytucjom opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży, a w szczególności 
w sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego. 
2. Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy w formie uchwały, postulatów, wniosków.  
3. Zainteresowany organ samorządu lokalnego może zwrócić się do Rady z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. 
4. Z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie może wystąpić do Rady młodzież Miasta Mława. 
5. Rada ma prawo do organizacji cyklicznych spotkań z organami samorządu lokalnego, 
w szczególności z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasta Mława. 
6. Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miasta projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał. 
Rozdział 7.
Praca w radzie osób spoza jej składu
§ 36. 1. Rada do realizacji swoich zadań może angażować osoby spoza jej składu na zasadzie dobrowolności. Osoby takie nie mają prawa głosu podczas głosowań na sesji, jednak mogą uczestniczyć w spotkaniach roboczych na zasadach określonych w § 33 ust. 4. 
2. Osoby spoza składu rady można powoływać do pracy w zespołach problemowych, za wyjątkiem stałych zespołów problemowych. 
Rozdział 8.
Opieka merytoryczna
§ 37. 1. Przewodniczący rady Miasta Mława powołuje Opiekuna Rady z ramienia Rady Miasta. 
2. Burmistrz Miasta Mława wyznacza opiekuna - koordynatora Rady. 
3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela - koordynatora działań młodzieżowych Radnych reprezentujących daną szkołę. 
4. Zadaniem Opiekunów, koordynatorów  jest wspieranie członków Rady w ich obowiązkach oraz zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Miasta Mława i Urzędem Miasta Mława. 
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 38. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane w następnej kadencji. 
§ 39. 1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. 
2. Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie. 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 15:27:22
Data publikacji informacji: 17.02.2022 15:24:46
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
19.09.2023 12:02:19 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
17.02.2022 15:31:53 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
17.02.2022 15:27:22 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana