Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Sprzedaż lokalu mieszkalnego dla najemcy

 WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Załączniki:
1. Kopia umowy najmu
2. Kopia dowodu wpłaty zaliczki
Dokumenty do wglądu: Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do wniosku 

OPŁATY
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Inne opłaty:
- cena sprzedaży lokalu mieszkalnego (z uwzględnieniem bonifikaty)
- koszty aktu notarialnego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,KANCELARIA URZĘDU
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, ul. Stary Rynek 19, pokój 15

OSOBY DO KONTAKTU
Janina Beć – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – tel. (23) 654 32-53, wew. 401

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Termin ustawowy: brak. Sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku o sprzedaż nieruchomości.

Przeciętny czas realizacji w tut. Urzędzie: około 5 miesięcy od daty złożenia wniosku

Sposób załatwiania:
1. Po złożeniu wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Urząd Miasta w Mławie wykonuje następujące czynności:

a. uzyskuje dane nt lokalu i budynku u zarządcy budynku;
b. zleca wykonanie inwentaryzacji lokalu mieszkalnego;
c. zleca sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego;
d. podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wykaz wywiesza się na 21 dni w siedzibie urzędu);
e. rozpatrzenie wniosków o przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, złożonych w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
f.uzyskuje zaświadczenie o samodzielności lokalu w Starostwie Powiatowym w Mławie;
g. przygotowuje protokół z rokowań w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2. Burmistrz Miasta Mławy i najemca podpisują protokół z rokowań w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego;

3. Po zapłaceniu przez najemcę ceny sprzedaży lokalu następuje podpisanie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. 

TRYB ODWOŁAWCZY

Obowiązujące przepisy nie przewidują trybu odwoławczego. Sprzedaż nieruchomości ma charakter cywilnoprawny.

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami
• ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
• uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mława

UWAGI

• Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
• Do sprzedaży są przeznaczone lokale mieszkalne w budynkach wymienionych w uchwale Nr XVI/160/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mława.
• Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców udziela się bonifikat w wysokości: na zasadach określonych w w/w uchwale.
• Zasady zwrotu bonifikaty określa art. 68 ust. 2, 2a, 2b, 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami:
o Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.
o W/w przepisu nie stosuje się w przypadku:
 zbycia na rzecz osoby bliskiej;
 zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
 zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa;
 zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
 sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
o Przepis o obowiązku zwrotu bonifikaty stosuje się odpowiednio do osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Polak
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 12.12.2007 12:36:14
Data publikacji informacji: 12.12.2007 12:36:14
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:07:02
Liczba odsłon: 1
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:07:02 admin_vobacom edycja strony
14.04.2023 09:27:49 Janina Bęć edycja strony
14.11.2022 14:54:53 Janina Bęć edycja strony
09.03.2021 08:52:44 Milena Rutkowska edycja strony
12.03.2020 10:36:20 Milena Rutkowska edycja strony
11.03.2020 15:38:25 Milena Rutkowska edycja strony
07.06.2019 08:50:02 Milena Rutkowska edycja strony
18.06.2018 11:44:19 Milena Rutkowska edycja strony
02.03.2016 14:25:07 Anna Kędzierska edycja strony
24.11.2015 12:44:08 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 15:13:30 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 14:50:08 Anna Kędzierska edycja strony
11.02.2015 14:43:44 Anna Kędzierska edycja strony
29.08.2013 10:07:02 Anna Kędzierska edycja strony
29.08.2013 10:02:14 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 13:41:39 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:23:20 Anna Kędzierska edycja strony
07.06.2013 11:13:46 Anna Kędzierska edycja strony
06.06.2013 13:30:29 Anna Kędzierska edycja strony
12.12.2007 12:36:14 root@npc.pl strona została dodana