BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

„Popówka”

 

Realizator: Miasto Mława,

Okres realizacji projektu: Lata 2017-2018

Grupa docelowa projektu: Mieszkańcy podobszaru rewitalizacji nr 2, pośrednio wszyscy mieszkańcy Mławy.

Opis projektu:

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji, w  szczególności osób starszych i  niepełnosprawnych oraz podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez poprawę warunków funkcjonalno-przestrzennych polegającą na odnowieniu dawnego domu popa, położonego na terenie Zabytkowego Parku Miejskiego w  Mławie, udostępnienie go jako miejsca do aktywności społecznej mieszkańców.

Projekt realizuje trzy cele operacyjne Programu: nr 1 – Wsparcie w  rozwiązywaniu problemów społecznych oraz przeciwdziałanie kumulacji niekorzystnych zjawisk, nr 4 – Poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji oraz nr 5 – Podniesienie poziomu technicznego obiektów i  infrastruktury w  obszarze rewitalizacji.

Działania zaplanowane w projekcie [zakres rzeczowy]:

Zakres rzeczowy projektu to rozbudowa, przebudowa i  zmiana sposobu użytkowania budynku Popówki, obejmuje w  szczególności:

- wykonanie nowego dachu,

- wymianę stolarki okiennej i  drzwiowej,

- docieplenie ścian tynkami ciepłochronnymi,

- wykonanie tynków wewnętrznych i  posadzek,

- dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, w  tym wykonanie windy.

Zakładane rezultaty:

Inwestycja podniesie poziom techniczny obiektu dostosowując go m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale też podniesie jakość i wartość obiektu zabytkowego wpływając niewątpliwie na realizację celu operacyjnego nr 5. Dzięki odnowieniu budynku „Popówki” utworzone zostanie miejsce dostępne dla osób starszych i  niepełnosprawnych.

Finansowanie:

Budżet Miasta Mława: 424 379,62 zł

środki zewnętrzne z  budżetu państwa i  Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych/ rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarcze – 1 714 158,47 zł

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Lidia Gniadek
Osoba wprowadzająca informację: Lidia Gniadek
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019 15:39:03
Data publikacji informacji: 10.05.2019 15:38:10
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2019 15:39:03
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
10.05.2019 15:39:03 Lidia Gniadek strona została dodana