Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Mława

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. 

Rozdział 2.
Miejska Komisja Wyborcza

§ 2. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca Rada składa do Burmistrza Miasta Mława wniosek o powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie do 60 dni przed planowanym zakończeniem kadencji. 
2. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku na zasadach określonych w ust. 1. wniosek o powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej na ręce Burmistrza składa Przewodniczący Rady Miasta Mława. 
3. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 osób. W jej skład wchodzą reprezentanci młodzieży, w szczególności przedstawiciele Samorządów Uczniowskich oraz osoby dorosłe. 
4. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego. 
5. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

§ 3. 1. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej w terminie 30 dni od powołania, określając ich datę oraz godziny głosowania. 
2. O swej decyzji Miejska Komisja Wyborcza pisemnie powiadamia szkoły w terminie 7 dni od podjęcia decyzji. 

Rozdział 3.
Okręgowe Komisje Wyborcze

§ 4. Miasto Mława dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe znajdujące się na terenie Miasta Mława. Spis Okręgów Wyborczych wraz z liczbą mandatów do obsadzenia sporządza Miejska Komisja Wyborcza w terminie 7 dni od powołania i podaje do publicznej wiadomości. 

§ 5. 1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza. 
2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3-5 osób. W jej skład wchodzą dyrektor bądź wicedyrektor szkoły, co najmniej jeden przedstawiciel Rady Samorządu Uczniowskiego oraz jej opiekun. 
3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego. 
4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Dyrektor szkoły z zaznaczeniem osoby na funkcję Przewodniczącego, o czym, powiadamia Miejską Komisję Wyborczą.
5. Dopuszcza się stosowanie środków komunikacji elektronicznej dla sytuacji przewidzianych w ust. 4-6. 

Rozdział 4.
Kandydaci na Radnych

§ 6. Kandydatem na Radnego, zwanym dalej Kandydatem może być uczeń szóstej, siódmej lub ósmej klasy szkoły podstawowej lub uczeń pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Miasta Mława, uczący się na terenie Miasta Mława, który w dniu wyborów nie ukończył 18 roku życia. 
§ 7. 1. Kandydatów mogą zgłaszać uczniowie szkoły stanowiącej okręg wyborczy. Składają zgłoszenie do Miejskiej Komisji Wyborczej wraz ze zgodą na kandydowanie podpisaną przez Kandydata nie później niż 14 dni od dnia poinformowania szkoły o wyborach. 
2. Kandydat może zgłosić swoją kandydaturę osobiście – poprzez złożenie popisanej zgody na kandydowanie do siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej, w terminie o którym mowa w ust. 1.
3. Kandydat otrzymuje pisemne potwierdzenie zgłoszenia kandydatury z Miejskiej Komisji Wyborczej. 

§ 8. 1. Na podstawie przekazanych zgłoszeń Miejska Komisja Wyborcza ustala listy kandydatów w Okręgach Wyborczych w terminie 7 dni od zamknięcia rejestracji kandydatów. 
2. Listę kandydatów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości. 

§ 9. 1. W przypadku, gdy w terminie określonym w § 7, ust. 1 i 2  w danym Okręgu Wyborczym nie zgłoszono żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza może przedłużyć w danym Okręgu Wyborczym o 7 kolejnych dni czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów. Informacje o tym fakcie niezwłocznie podaje do wiadomości wyborców danego Okręgu Wyborczego. 
2. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w tym Okręgu Wyborczym nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów, uczniów danej szkoły powiadamia Okręgowa Komisja Wyborcza. 
3. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, wówczas przeprowadza się wybory w sposób opisany w  § 15, ust. 2.

§ 10. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów. 
2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione pod karą bezwzględnego skreślenia z listy kandydatów. 

Rozdział 5.
Wybory do Rady

§ 11. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§ 12. 1. Uprawnionymi do głosowania są uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. 
2. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej. 
3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. 
4. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów. 
5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest organizowanie zbiorowych wyjść poszczególnych klas w celu wzięcia udziału w głosowaniu. 

§ 13. 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym. 
2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów. 
3. W lokalu wyborczym znajdują się: lista kandydatów w danym Okręgu Wyborczym, instrukcja do głosowania, Ordynacja Wyborcza, lista osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu w warunkach tajności wyboru. 
4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły. 
5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego. 

§ 14. 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą karty do głosowania. 
2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i numer Okręgu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania. 
3. Za opracowanie wzoru i przygotowanie kart do głosowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza. 
4. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po potwierdzeniu tożsamości przez członków komisji. 
5. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do głosowania. 
6. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. 
7. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie. 

§ 15. 1. Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak „X”. 
2. W przypadku głosowania w Okręgu, o którym mowa w § 9, ust. 3, wyborca głosuje na kandydata którego popiera, stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” przy nazwisku tegoż kandydata. Postawienie znaku „X” przy kratce oznaczonej słowem „NIE” przy nazwisku kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na radnego. 
3. Karty, na których nie postawiono żadnego znaku „X” lub postawiono znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata uznaje się za głosy nieważne. 
4. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 2 za głosy nieważne uznaje się karty, na których przy nazwiskach kandydatów zaznaczono znakiem „X” zarówno pole „TAK”, jak i pole „NIE” lub w przypadku niezaznaczenia żadnego z pól. 

§ 16. 1. Okręgowi Wyborczemu przysługuje ilość mandatów proporcjonalna do ilości uczniów w danym Okręgu, wyliczana na podstawie proporcji 1 mandat na każde rozpoczęte 300 uczniów. 
2. Ilość uczniów określa się w Okręgu Wyborczym według stanu na dzień 1 września roku szkolnego w którym odbywają się wybory. 

§ 17. 1. Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ile mandatów przypada danemu Okręgowi. 
2. W przypadku głosowania w trybie o którym mowa w  § 15, ust. 2 mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskają kolejno więcej głosów popierających niż przeciwnych, ile mandatów przypada danemu Okręgowi. 
3. W przypadku równej ilości głosów i przekroczeniu ilości przyznanych mandatów, rozstrzygnięcie następuje w drodze losowania przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Wyborczą w obecności kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość głosów. 
4. Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego Okręgu Wyborczego lub gdy któryś z kandydatów uzyskał więcej głosów przeciw niż popierających w przypadku głosowania w trybie o którym mowa w § 15, ust. 2, mandat ten pozostaje nieobsadzony. 

§ 18. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników. 
2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza według wzoru dostarczonego przez Miejską Komisję Wyborczą protokół, zawierający: 
a)    liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
b)    liczbę wydanych kart do głosowania, 
c)    liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny, 
d)    liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
e)    liczbę głosów nieważnych, 
f)    nazwiska i imiona osób wybranych na Radnych. 
3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej. 
4. Kopię protokołu, o której mowa w ust. 2, Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w pobliżu lokalu wyborczego. 
5. Protokół, wraz z kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej. 

§ 19. Miejska Komisja Wyborcza w terminie do 7 dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza wyniki wyborów. 

Rozdział 6.
Wybory uzupełniające

§ 20. 1. W przypadku, gdy w toku pracy Rady, okaże się, że Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w § 16 Ordynacji, liczbę radnych, dopuszcza się przydzielenie decyzją Rady w formie Uchwały mandatu Radnego osobie, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w danym Okręgu Wyborczym. 
2. W przypadku, gdy obsadzenie wolnego mandatu w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe, Rada może zdecydować o ogłoszeniu wyborów uzupełniających na zasadach określonych w Ordynacji. 
3. Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy. 

§ 21. 1. W przypadku Radnych wybranych ze szkoły podstawowej, którzy w toku pracy Rady zakończyli naukę w szkole macierzystej, a kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej zachowują oni mandat do końca kadencji pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Miasta Mława oraz z zastrzeżeniem utrzymywania regularnego kontaktu ze swoimi wyborcami w macierzystym okręgu wyborczym. 
2. Radni, o których mowa w ust. 1 mają obowiązek pisemnie poinformować Przewodniczącego Rady o każdorazowej zmianie szkoły czy adresu zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 
3. W przypadku Radnych wybranych ze szkół ponadpodstawowych, którzy w toku pracy Rady zakończyli naukę w szkole macierzystej, mandat radnego wygasa w chwili ukończenia szkoły, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4. 
4. Radny, który ukończył szkołę ponadpodstawową w toku pracy Rady, może złożyć stosowne pisemne oświadczenie o chęci dalszej pracy w Radzie, do końca trwania jej kadencji. 
5. Przyjęcie lub odrzucenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 następuje w drodze podjęcia uchwały przez Radę zwykłą większością głosów. 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do Rady. 
2. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru Przewodniczącego Rady kolejnej kadencji. 
3. I sesję nowo wybranej Rady zwołuje Burmistrz Miasta Mława w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Rady. 
4. I sesję nowo wybranej Rady prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji. 
5. W przypadku gdy prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest prowadzona przez Przewodniczącego Rady Miasta Mława. 

§ 23. 1. Zmiany Ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania. 
2. O dokonanie zmian w Ordynacji Rada może wnioskować do Rady Miasta Mława.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 15:31:09
Data publikacji informacji: 17.02.2022 15:27:28
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
19.09.2023 11:52:42 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
17.02.2022 15:31:09 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana