Kontrola spełniania obowiązku nauki na rok szkolny 2023/2024 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Kontrola spełniania obowiązku nauki na rok szkolny 2023/2024

Burmistrz Miasta Mława zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół ponadpodstawowych znajdujących się poza Miastem Mława lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, urodzonych w 2006, 2007, 2008 oraz 2009 roku zamieszkałych na terenie gminy Mława o przedłożenie w terminie do dnia 30 września 2023 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę.

Informację należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. Druk oświadczenia oraz klauzulę RODO można znaleźć poniżej. 

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, lub wysłać mailowo skan dokumentu opatrzony podpisem na adres: infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl)

Prawo oświatowe daje dyrektorom publicznych szkół podstawowych podstawę do kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

Zadania związane z kontrolą obowiązku nauki dotyczą również przebywających w Polsce dzieci z Ukrainy.

Ważne informacje:

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

4. Obowiązek, szkolny i obowiązek nauki mogą być także spełniane przez uczęszczanie do przedszkola lub szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

5. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełnione również przez uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół, w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, które:
- prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego
- umożliwiają uczniom, uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełniania w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.

6. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

7. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełnienia ciążącego na nim obowiązku nauki u dziecka.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Burmistrza Miasta Mława.

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2. do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 5, art. 35, art. 36 ust. 9, 10, 11, 12, art. 40, art. 41, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy

Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Oświadczenie to służy informacji o dzieciach o dzieciach pochodzenia Ukraińskiego na terenie gminy spełniających ww. obowiązek w systemie oświaty swojego kraju.

Oświadczenie, rodziców/prawnych opiekunów oraz klauzulę RODO dla dzieci i uczniów pochodzenia ukraińskiego można znaleźć poniżej. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r., w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Kara grzywny w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego/nauki

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Staszewska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2023 13:12:45
Data publikacji informacji: 11.09.2023 13:07:09
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
11.09.2023 13:20:53 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.09.2023 13:19:51 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
11.09.2023 13:12:45 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana