BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Konsultacje społeczne dotyczące Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

OS.526.16.2020.AD                        

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w celu przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

    Czas rozpoczęcia: 17 września  2020 r.
    Czas zakończenia: 30 września 2020 r.

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 14 września 2020 r. (w załączeniu).

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a)    pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
b)    ankiety wypełnianej przez respondentów;
c)    zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13.

Formularz propozycji składanych zmian do projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 162/2020 z dnia 14 września 2020 r. (w załączeniu).

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok w formie ankiety stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2020 z dnia 14 września 2020 r. (w załączeniu).

Propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza oraz w formie ankiety należy przekazywać:
a)    w wersji elektronicznej na adres: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl, bądź poprzez platformę ePUAP,
b)    w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13 - drogą korespondencyjną,
c)    bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13.

Podstawą do składania propozycji do Programu współpracy na 2021 rok jest projekt  Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązujący w 2020 roku (w załączeniu).

PODSTAWA PRAWNA: ZARZĄDZENIE NR 162/2020 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2021rok.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio - Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020 09:23:02
Data publikacji informacji: 21.09.2020 09:16:46
Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2020 08:28:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
06.10.2020 08:28:27 Agnieszka Puzio-Dębska edycja strony
21.09.2020 09:23:02 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana