Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2021 | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła 2021

Burmistrz Miasta Mława zaprasza do składania wniosków o dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława od dnia 17 czerwca 2021 roku (czwartek).

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Mława – Kancelaria

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

Termin i czas składania wniosków:

Od 17 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki – w godzinach 8.00-16.00

Podstawa prawna:

- uchwała Nr XXVII/377/2021 Rady Miasta Mława z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r., poz. 4957).

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

1. Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła (wypełniony we wszystkich wersach, podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę).

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia księgi wieczystej lub wydruk z elektronicznej księgi wieczystej).

3. Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal objęty jest współwłasnością).

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku współwłasności nieruchomości oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych złożone przez każdego współwłaściciela nieruchomości, której dotyczy wniosek (odrębne oświadczenia we własnym imieniu).

5. Oświadczenie dotyczące prowadzenia/nie prowadzenia działalności rolniczej oraz prowadzenia/ nie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, której dotyczy wniosek.

6. Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy publicznej w latach 2019- 2021 lub oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej w ww. okresie wraz z zaświadczeniem/wykazem dotyczącym otrzymanej w tym okresie pomocy publicznej (składają wyłącznie podmioty prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą będące Wnioskodawcami).

Informacje dodatkowe:

  • W imieniu Wnioskodawcy może działać ustanowiony przez Niego pełnomocnik.
  • W przypadku współwłasności nieruchomości, której dotyczy wniosek o dotację celową Wnioskodawcą może być jedna spośród osób będących współwłaścicielami nieruchomości, przy czym wymagane jest złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody przez pozostałych współwłaścicieli.
  • Z uwagi na konieczność osobistego uczestnictwa Wnioskodawcy/Pełnomocnika w procedowaniu wniosku o dotację celową (uzupełnienie wniosku w zakresie niezbędnym, udzielenie ewentualnych wyjaśnień, podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej, złożenie wniosku o wypłatę dotacji celowej itp.) niezbędne jest, aby Wnioskodawca/Pełnomocnik pozostawał dyspozycyjny/dostępny w kontakcie telefonicznym w okresie po złożeniu wniosku.
  • Wnioskodawca winien powstrzymać się z wymianą źródła ciepła (w tym także zakupem nowego źródła ciepła i komponentów składowych źródła ciepła), o którego finansowanie/dofinansowanie dotacją celową wnioskuje, do czasu przeprowadzenia kontroli starego źródła ciepła podlegającego wymianie. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Mława i następuje to w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji.
  • Wnioski zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w roku 2021 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w roku kalendarzowym).
  • Wymianę źródła ciepła z udziałem dotacji celowej należy wykonać i zakończyć najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
  • Wniosek oraz załączniki w formie elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, natomiast w formie papierowej można pobrać w holu Urzędu.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej

Numer  telefonu: 23/654 64 38 wew. 311 i 312

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Grzegorz Malon
Data wytworzenia informacji: 11.06.2021 08:30:46
Data publikacji informacji: 11.06.2021 08:27:58
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:11:23
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:11:23 admin_vobacom edycja strony
11.06.2021 08:30:46 Grzegorz Malon strona została dodana