BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania skierowany do Burmistrza Miasta Mławy. Do wniosku dołączyć należy dokument niezbędny do określenia strony postępowania tj. tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – akt notarialny lub przydział lokalu lub wypis z księgi wieczystej. W podaniu trzeba wskazać co najmniej dwóch świadków wraz z miejscem ich zamieszkania, którzy potwierdzą niezamieszkiwanie osoby oraz dołączyć stosowną opłatę. Wniosek składa się na sekretariacie Urzędu Miasta w Mławie.

OPŁATY
Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy  nr 79 1090 2604 0000 0001 3379 7858 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
06-500 Mława ul Stary Rynek 19 (sekretariat)

Godziny przyjęć interesantów:
pn-pt w godzinach od 08:00 do 16:00

OSOBY DO KONTAKTU

1. Krzysztof Wesołowski  inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych pok. nr 3 Urząd Miasta  Mława ul. Sienkiewicza 1  tel. 23 6546440 wew.602
1. Irena Betlińska- inspektor do spraw ewidencji ludności, pokój 3, tel. (23) 654 64 40 wew. 602. adres jak wyżej

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane-nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Mazowiecki w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Termin wniesienia odwołania 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 24 września ( Dz. U z 2010r.Nr 217 , poz..1427 z póx. zmianami)  . Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 30 , poz.267 ). Ustawa o opłacie skarbowej z 16.11.2006( Dz.U z 2012r. poz. 1282) KPA ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Dz.U z 1960r. Nr 30 poz. 168(tekst jednolity Dz. U z 2013r.poz.267 ).

UWAGI :
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana dokonać obowiązku meldunkowego.
Jeżeli zgłoszone przy zameldowaniu lub wymeldowaniu dane budzą wątpliwości o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga organ administracji.
Burmistrz Miasta Mławy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych jest długotrwałe i nie zawsze kończy się wymeldowaniem osoby, ponieważ ewidencja ludności służy rejestracji stanu faktycznego a nie prawnego, nie jest formą kontroli legalności sytuacji prawnych. Decyzję doręcza się stronom na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Mławy służy stronom prawo odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie meldunkowej, należy wykazać się legitymacją procesową strony i uzbroić w cierpliwość.
W postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunkowych występują dwie strony postępowania broniące swoich interesów, dlatego postępowanie jest długotrwałe i czasochłonne. Postępowanie administracyjne polega: na wszczęciu postępowania, powiadomieniu stron, przeprowadzeniu postępowania dowodowego polegającego między innymi na przeprowadzeniu kontroli dyscypliny meldunkowej przez organy policji, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, przesłuchaniu stron i świadków, dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania - organ występuje do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej, nakłanianiu stron do zawarcia ugody administracyjnej. Ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy jest wydanie decyzji administracyjnej. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji – przez Burmistrza Miasta Mława, służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji tj. do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Decyzję wydaną przez organ drugiej instancji strona może zaskarżyć do sądu administracyjnego - o środkach odwoławczych zostaje pouczona w decyzji.

Podmiot udostępniający informację: -
Osoba odpowiedzialna za informację: Marek Stachowicz
Osoba wprowadzająca informację: root@npc.pl
Data wytworzenia informacji: 07.01.2008 15:22:33
Data publikacji informacji: 07.01.2008 15:22:33
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2023 11:40:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
17.05.2023 11:40:27 Krzysztof Wesołowski edycja strony
24.03.2020 08:51:03 Marek Stachowicz edycja strony
05.12.2018 12:00:36 Marek Stachowicz edycja strony
05.12.2018 11:57:46 Marek Stachowicz edycja strony
03.01.2017 11:50:57 Marek Stachowicz edycja strony
17.03.2015 15:22:38 Marek Stachowicz edycja strony
21.01.2014 10:55:15 Marek Stachowicz edycja strony
05.06.2013 08:53:57 Marek Stachowicz edycja strony
22.05.2013 11:47:36 Marek Stachowicz edycja strony
21.05.2013 13:28:28 Marek Stachowicz edycja strony
20.05.2013 12:44:43 Marek Stachowicz edycja strony
07.01.2008 15:22:33 root@npc.pl strona została dodana