BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

,,Schronisko dla zwierząt – przejęcie opieki i zapewnienie odpowiednich do gatunku warunków utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta Mława w latach 2022 - 2024”.

Termin składania ofert
-
Termin związania ofertą
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 09.11.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja z dnia 5.11.2021 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 03.11.2021 r. -  informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu nr  2021/BZP 00246661/01 z dnia 26.10.2021 r. (Usługi)

Identyfikator postępowania na Miniportalu: 06bfe90d-5534-4e57-9457-d19608a2c605 / nr referencyjny 2021/BZP 00246661/01

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23- 6546438 w. 310

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: infoatmlawa [dot] pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Schronisko dla zwierząt – przejęcie opieki i zapewnienie odpowiednich do gatunku warunków utrzymania bezdomnych psów z terenu Miasta Mława w latach 2022 - 2024”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a278dce-3639-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246661/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26 15:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000659/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Schronisko dla zwierząt - utrzymanie bezdomnych psów z terenu Miasta Mława

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5a278dce-3639-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Wykonawcami i Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu możliwa jest jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu miniPortalu, udostępnionego na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ zintegrowanego z dedykowanymi formularzami na e- PUAP, za pomocą których można składać oferty oraz komunikować się

z Zamawiającym, korzystając z następujących formularzy: formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu równoznaczny jest z akceptacją treści:

1) regulaminu korzystania z systemu miniPortal,

2) warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Wykonawca we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem posługuje się identyfikatorem postępowania, dostępnym na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Link do postępowania oraz ID (32 znakowym) postępowania z miniPortalu Zamawiający przekaże Wykonawcom w dniu zamieszczenia SWZ na stronie internetowej prowadzonego

postępowania.

Wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające Wykonawcom wzięcie udział w postęp.:

1) posiadanie (założenie) przez Wykonawcę konta na ePUAP,

2) dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

3) system operacyjny MS Windows,

4) zainstalowana jedna z przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,

Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge

5) włączona obsługa JavaScript,

6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdt

7) zainstalowany program antywirusowy.

8) aplikacja systemu miniPortal działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych jest następująca:

a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTMl z kodowaniem UTF-8,

c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

5. Dozwolone formaty plików: pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv i jpg są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, narzędzi i urządzeń.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Przygotowaną ofertę Wykonawca szyfruje na miniPortalu (bezpośrednio, bez wymogu pobrania zewnętrznej aplikacji), odnajdując postępowanie za pomocą identyfikatora i przesyła na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na wskazany adres http://www.epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMMlawa za pomocą formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na platformie ePuap.

UWAGA: przed czynnością zaszyfrowania należy złożyć właściwy podpis na ofercie lub „paczce” (skompresowane dokumenty do jednego pliku z rozszerzeniem .zip). Zamawiający zastrzega, że jeśli skompresowany plik zostanie utworzony wadliwie przez Wykonawcę i nie zdekompresuje się, Zamawiający odrzuci ofertę. Zamawiający zastrzega, że wszystkie pliki zdekompresowanej oferty muszą umożliwiać odczytanie treści dokumentu. W przypadku gdy minimum jednego pliku nie da się prawidłowo odczytać, oferta zostanie odrzucona. Złożenie podpisu pod formularzem udostępnionym na e-PUAP przed wysłaniem nie wywiera skutków odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Urząd Miasta w Mławie, adres siedziby: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, dane kontaktowe: Tel. 23 654 33 82, e-mail: infoatmlawa [dot] pl

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, którym jest: Marcin Kurpiewski, e-mail: idoatmlawa [dot] pl

3. Niniejsze zasady obejmują następujące kategorie osób biorące udział w postępowaniu:

a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

c) członkowie organu zarządzającego wykonawcy, będący osobami fizycznymi,

d) pełnomocnicy wykonawców będący osobami fizycznymi.

4. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

5. Administrator nie planuje powierzać danych osobowych innym osobom fizycznym czy organizacjom a także nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr WGK.271.29.2021.UP;

6. Jeżeli ma zastosowanie, odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

7. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 434 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat a jeżeli okres realizacji umowy będzie dłuższy - cały okres trwania umowy;

8. W przypadku zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł, obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy o osobie biorącej udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy w myśl zasady jawności takiego postępowania jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do Art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiadacie Państwo:

a) na podstawie Art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

b) na podstawie Art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

c) na podstawie Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w Art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Państwu:

a) w związku z Art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w Art. 20 RODO;

c) na podstawie Art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WGK.271.29.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:1) wykonanie usług polegających na przejęciu opieki nad bezdomnymi psami z terenu Miasta Mława, w tym zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę;

2) odbioru własnym transportem psów bezdomnych ze schroniska dla zwierząt

w Węgrowie (80 zwierząt) zgodnie z wykazem ilościowym i wskazanymi numerami czip przekazanymi przez Zamawiającego do dnia 31.12.2021 r. wraz z odbiorem zwierząt następuje przejęcie opieki nad bezdomnymi psami, które po przetransportowaniu Wykonawca zobowiązuje się umieścić w prowadzonym przez niego schronisku dla zwierząt i zapewnić im opiekę dożywotnią lub do czasu przekazania ich do adopcji.

3) wykonanie usługi przejęcia pod dożywotnią opiekę bezdomnych psów przez schronisko będzie realizowane tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, Straż Miejską w Mławie, policję lub lekarza weterynarii, z którym Miasto Mława ma podpisaną umowę na kompleksowe usługi weterynaryjne w danym roku i dotyczyć będzie psów pochodzących

z terenu Miasta Mława (odłowionych na terenie Miasta Mława);

4) obowiązkowe wykonywanie zabiegów kastracji bezpańskich psów dostarczonych do schroniska, które wcześniej nie były poddane temu zabiegowi wskutek braku dojrzałości fizjologicznej;

5) prowadzenie ewidencji umożliwiającej identyfikację przejętych przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt;

6) Wykonawca będzie przesyłał kwartalnie informację dotyczącą bezdomnych psów przekazanych pod dożywotnią opiekę schronisku sporządzoną na podstawie prowadzonej ewidencji zwierząt zawierającą m.in. ilość adopcji, zgonów oraz przyjęć do schroniska;

7) do faktury Wykonawca każdorazowo dołącza zestawienie zwierząt (psów) przejętych w danym miesiącu rozliczeniowym z terenu Miasta Mława z wyszczególnieniem numeru czip danego zwierzęcia;

8) zapewnienie bezdomnym psom warunków bytowych i opieki zgodnej z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wystarczających ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej oraz pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zwierzętom swobodną zmianę pozycji ciała;

9) zapewnienie bezdomnym zwierzętom właściwej opieki weterynaryjnej;

10) aktywne poszukiwanie przez Wykonawcę osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych między innymi poprzez systematyczne zamieszczanie w Internecie aktualnych i estetycznych zdjęć wraz z krótkim opisem zwierząt z terenu Miasta Mława znajdujących się w schronisku;

11) umożliwienie przez Wykonawcę adopcji przetrzymywanych tam zwierząt bezdomnych w dniach i godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska;

12) Prawo Zamawiającego do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych niniejszą umową przez Wykonawcę ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt;

Ponadto:

13) Wykonawca oświadczy, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny i fachowy oraz spełnia wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;

14) Wykonawca oświadczy, że posiada wszelkie niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym Umową i koniecznym do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami oraz zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższych zezwoleń przez cały okres realizacji Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy, zezwolenie straci moc obowiązującą, Wykonawca obowiązuje się do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia dotychczasowego;

15) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności:

a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.),

b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.),

c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),

d) rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw;

e) obowiązującej w danym roku uchwały Rady Miasta Mława w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława.

16) Zamawiający zobowiązuje się do jednorazowego partycypowania w kosztach transportu do schroniska dla zwierząt w …………………, bezdomnych psów z terenu Miasta Mława, ich przejęcia i dożywotniego (lub do czasu przekazania do adopcji) utrzymania psów

w kwocie …………. zł (słownie: …………………….) brutto za jednego psa.

17) Bieżące utrzymanie psów w schronisku, zapewnienie im odpowiedniej opieki, przygotowanie i przekazywanie do adopcji (z wyłączeniem nietypowych sytuacji, które będą przedmiotem odrębnego porozumienia) oraz wszelkie koszty dożywotniego utrzymania psów w schronisku m.in. żywienia, badania, szczepienia, leczenia pokrywa Wykonawca.

18) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przyjęcia szczeniąt w wieku poniżej 1 miesiąca.

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zwierzęta pozostają pod opieką Wykonawcy na jego koszt.

4. Zamawiający określa następujące wymagania, związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji usług, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) w następujący sposób:

a) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne związane w szczególności z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

b) Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia przedmiotu umowy.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowodów zatrudnienia na umowę o pracę stanowisk pracy w zanonimizowanym wykazie.

d) Zamawiający, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, ma prawo dokonania kontroli dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które może być dostarczone w postaci zaświadczenia wystawionego przez właściwy oddział ZUS.

e) Po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem do realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemnie pod rygorem nieważności oświadczenie zawierające zanonimizowane informacje dotyczące formy

zatrudnienia wymaganych osób ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu i funkcji, które będą wykonywane w trakcie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ - procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatnosci faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648) w formie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług;

2) aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwe organy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648).

3) aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność Nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego.

4) aktualne zezwolenie dla przewoźnika wydane na podst. art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w zakresie transportu psów.

Ponadto Wykonawcy załączają wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonywane należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje/poświadczenia. Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdziale XVII niniejszej SWZ, wykazujących usługi wykonania/wykonywania usługi w rozmiarze nie mniejszym, niż zapewnienie utrzymania i opieki dla co najmniej 80 psów w okresie ciągłym, nie krótszym, niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, potwierdzeniem spełnienia warunku jest udokumentowanie wykonywania usługi dla co najmniej 80 psów przez okres faktycznego prowadzenia działalności w tym zakresie.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wskazane w ust. 1 powyżej, mogą spełniać łącznie.

11. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może powoływać się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum przy realizacji innego zamówienia publicznego, tylko wtedy, gdy bezpośrednio uczestniczył w jego realizacji. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tylko zakresu zamówienia, w którym bezpośrednio uczestniczył.

12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

14. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży podmiotowe środki dowodowe na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w ust. 1 niniejszego rozdziału tj. wykaz wykonanych usług wraz z załączeniem dowodów (referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane) określające, poziom ich wykonania. Wykaz usług zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w rozdziale XVII ust. 14.

3) Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdziale XVII niniejszej SIWZ, wykazujących usługi wykonania/wykonywania usługi w rozmiarze nie mniejszym, niż zapewnienie utrzymania i opieki dla co najmniej 80 psów w okresie ciągłym, nie krótszym, niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, potwierdzeniem spełnienia warunku jest udokumentowanie wykonywania usługi dla co najmniej 80 psów przez okres faktycznego prowadzenia działalności w tym zakresie.4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej Wykonawca składa:

a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

b) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych wart. 118 ust.1 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej.

3. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) przedstawienia w odniesieniu do każdego z Wykonawców dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej.

- z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:

1) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648) w formie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług;

2) aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwe organy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648).

3) aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność Nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego.

4) aktualne zezwolenie dla przewoźnika wydane na podst. art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w zakresie transportu psów.

Ponadto Wykonawcy załączają wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonywane należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje/poświadczenia. Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdziale XVII niniejszej SWZ, wykazujących usługi wykonania/wykonywania usługi w rozmiarze nie mniejszym, niż zapewnienie utrzymania i opieki dla co najmniej 80 psów w okresie ciągłym, nie krótszym, niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, potwierdzeniem spełnienia warunku jest udokumentowanie wykonywania usługi dla co najmniej 80 psów przez okres faktycznego prowadzenia działalności w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca składa wykaz usług oraz dokumentów wymienionych w rozdziale XX:1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

–w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonywane należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje/poświadczenia. załącznik nr 8 do SWZ.

2) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, wydanego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648) w formie decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług;

3) aktualne zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwe organy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888, 1648).

4) aktualną decyzję o wpisie schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność Nadzorowaną prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na obszarze jego właściwości i nadaniu numeru identyfikacyjnego.

5) aktualne zezwolenie dla przewoźnika wydane na podst. art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady(WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu

i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 w zakresie transportu psów.

6) dokumentu wskazującego osoby umocowane do zawarcia umowy (dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania) i okazanie pełnomocnictw o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa,

7) dokumentu wskazującego nazwę banku i rachunku bankowego, służącego do rozliczeń pieniężnych, zgodny z wykazem, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku VAT (tzw. „białą listą” podatników),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykonawcy załączają wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonywane należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje/poświadczenia. Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdziale XVII niniejszej SWZ, wykazujących usługi wykonania/wykonywania usługi w rozmiarze nie mniejszym, niż zapewnienie utrzymania i opieki dla co najmniej 80 psów w okresie ciągłym, nie krótszym, niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, potwierdzeniem spełnienia warunku jest udokumentowanie wykonywania usługi dla co najmniej 80 psów przez okres faktycznego prowadzenia działalności w tym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

2) dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w rozdziale XVII ust. 14.

3) Zamawiający, może wezwać Wykonawcę do dostarczenia dokumentów wymienionych w rozdziale XVII niniejszej SIWZ, wykazujących usługi wykonania/wykonywania usługi w rozmiarze nie mniejszym, niż zapewnienie utrzymania i opieki dla co najmniej 80 psów w okresie ciągłym, nie krótszym, niż 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, potwierdzeniem spełnienia warunku jest udokumentowanie wykonywania usługi dla co najmniej 80 psów przez okres faktycznego prowadzenia działalności w tym zakresie.4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pozostałe dokumenty – jeśli dotyczy, składane wraz z ofertą:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp),

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub załączenie innego środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów,4) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

6) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 436 ust 4 punkt b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) a w stosunku do zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny jednostkowe brutto ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany ceny jednostkowej netto.

2. Zmiana umowy w zakresie wysokości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana wyłącznie w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę poziomu wzrostu kosztów wykonania zamówienia z powodu zmian, o których mowa w ust. 1.

3. Określa się 10 % poziom zmiany kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia. Określa się początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia jako kolejny miesiąc rozliczeniowy po przyjęciu zmian. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia dopuszcza się do 10% wartości wynagrodzenia brutto.

4. Jako sposób ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się przedstawienie przez Wykonawcę wykazu zmian kosztów.

5. Wpływ zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikać będą z wykazu zmian kosztów oraz prognozy ich wpływu na koszt wykonania zamówienia.

6. W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie ww. okoliczności.

7. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przygotowaną ofertę Wykonawca szyfruje na miniPortalu (bezpośrednio) odnajdując postępowanie za pomocą identyfikatora i przesyła na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na wskazany adres http://www.epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UMMlawa za pomocą formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na platformie ePuap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu Wykonawcom.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Uwagi

Aktualizacja z dnia 09.11.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 5.11.2021 r. - zestawienie ofert.

Aktualizacja z dnia 03.11.2021 r. - informacja o kwocie jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 345 600,00 zł  brutto.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Monika Kucka
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej Porzeziński
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021 15:44:45
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2021 11:36:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
09.11.2021 11:36:51 Andrzej Porzeziński edycja strony
05.11.2021 10:25:14 Aneta Malinowska edycja strony
03.11.2021 12:03:45 Andrzej Porzeziński edycja strony
03.11.2021 12:00:01 Andrzej Porzeziński edycja strony
26.10.2021 16:14:07 Andrzej Porzeziński edycja strony
26.10.2021 16:12:08 Andrzej Porzeziński edycja strony
26.10.2021 15:53:37 Andrzej Porzeziński edycja strony
26.10.2021 15:44:45 Andrzej Porzeziński strona została dodana