BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy bazy sportowej na terenie MOSiR w Mławie

Termin składania ofert
-
Termin związania ofertą
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 8.10.2021 r. - unieważnienie postępowania z powodu braku ofert.

1) Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę skateparku, pumptracku oraz przebudowę istniejących kortów tenisowych na terenie MOSiR w Mławie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”. Inwestycja planowana jest na działkach o nr: 10-3041/3, 10-3041/4, 3041/6, 3071/1, 3071/3, 3071/10.
W ramach zadania należy wykonać dokumentację obejmującą:
a)     budowę rowerowego placu zabaw typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie
z uwzględnieniem:
- nawierzchni asfaltowej na torach, pomiędzy torami na skarpach nawierzchni trawiastej, utwardzonego terenu do wypoczynku z ławkami, koszami i stojakami na rowery,  oświetleniem terenu,
b)    budowę skateparku na terenie MOSiR w Mławie z uwzględnieniem:
- nawierzchni betonowej, utwardzonego terenu do wypoczynku z ławkami, koszami
i stojakami na rowery,  oświetleniem terenu,
c)    przebudowę kortów tenisowych na terenie MOSiR w Mławie z uwzględnieniem wzmocnienia istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z asfaltobetonu siatką, zaprojektowania warstwy ścieralnej z asfaltobetonu oraz nowej nawierzchni ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym dedykowanej dla gry do tenisa ziemnego, wymiany ogrodzenia na nowe ocynkowane proszkowo malowane, z wyposażeniem tj. ławkami, koszami i stojakami na rowery.  
Dokumentacja powinna uwzględniać połączenie komunikacyjne z istniejącymi lub projektowanymi ciągami.
W przypadku realizacji kompleksowej dokumentacji przez jednego Wykonawcę inwestycje należy podzielić na trzy etapy, których zakres i kolejność zostanie ustalona na etapie uzgadniania koncepcji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, dokonania zmian w zakresach poszczególnych etapów.
2) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:
a) zakupu mapy do celów projektowych, wypisów i wyrysu z działek oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia prac projektowych,
b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i przygotowania kompletu dokumentów do decyzji
o warunkach zabudowy (w przypadku takiej konieczności), pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
c) uwzględnienia konsultacji przygotowanej przez Wykonawcę min. dla 3 koncepcji lokalizacji obiektów i urządzeń wraz z wstępną wyceną kosztów,
d) wykonania projektu architektoniczno-budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami i zgłoszeniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy –
5 egz.,
e) wykonania projektu technicznego – 5 egz.,
f) wykonania projektu zagospodarowania terenu – 5 egz.,
g) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (specyfikacje techniczne, przedmiary robót – 2 egz., zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz., kosztorys inwestorski – 1 egz.), opisującej przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej, również w formie cyfrowej
z zapisem PDF – 1 szt. Przedmiary robót w wersji edytowalnej ATH.

Zamawiający składa wniosek o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) do Starostwa Powiatowego po przygotowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji (wniosek w imieniu Zamawiającego, zgłoszenie + materiały do zgłoszenia).
UWAGA: projektowane urządzenia, nawierzchnie oraz zaproponowane materiały muszą być certyfikowane do użytku w obiektach szkolnych oraz muszą spełniać normy bezpieczeństwa, oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników.
3) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać wskazań na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań równoważnych i jest zobowiązany do określenia w dokumentacji, w jaki sposób tę równoważność wykaże.

 

Uwagi

Aktualizacja z dnia 8.10.2021 r. - unieważnienie postępowania z powodu braku ofert.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 28.09.2021 16:01:28
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021 13:47:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.10.2021 13:47:06 Aneta Malinowska edycja strony
01.10.2021 11:54:50 Aneta Malinowska edycja strony
01.10.2021 11:52:10 Aneta Malinowska edycja strony
28.09.2021 16:01:28 Aneta Malinowska strona została dodana