BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Lelewela w Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława

Termin składania ofert
-
Termin związania ofertą
Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja z dnia 4.11.2021 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 2.11.2021 r. - zestawienie ofert.

1) Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. Lelewela w Mławie w celu dostosowania do funkcji biurowo -administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany o pow. użytkowej 751,30 m2, zlokalizowany na działce nr 4066, obręb 10 Miasto Mława o pow. 0,0675 ha. Przebudowa i budowa budynku została zakończona w 2007 r. budynek pełnił funkcję oświatową. Budynek posiada instalacje wod-kan., instalację elektryczną, przyłącze teletechniczne, przyłącze gazowe, odwodnienie budynku.
W ramach zadania należy wykonać dokumentację na adaptację budynku do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby dwóch jednostek Miasta Mława tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych obejmującą:
a)     dostosowanie i podział pomieszczeń w budynku,
b)    przebudowę i dostosowanie sieci komputerowej, oświetlenia i gniazd z włącznikami,
c)    dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
d)    dostosowanie instalacji c.o., wod-kan. z ewentualnym rozdziałem na instytucje podlicznikami,
e)    projekt klimatyzacji,
f)    wyposażenie w meble biurowe z aranżacją wnętrz,
g)    w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić dodatkowe miejsce na parking dla klientów (użyczenie sąsiadującej działki od Powiatu Mławskiego dz. Nr 4067/2) położonej od strony zachodniej nieruchomości zagospodarowanej obecnie trawnikiem.
2) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:
a) zakupu mapy do celów projektowych, wypisów i wyrysu z działek oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia prac projektowych,
b) uzyskania niezbędnych uzgodnień i przygotowania kompletu dokumentów do decyzji
o warunkach zabudowy (w przypadku takiej konieczności), pozwolenia na budowę,
c) uwzględnienia konsultacji przygotowanej przez Wykonawcę min. dla 2 koncepcji lokalizacji pomieszczeń,
d) wykonania projektu architektoniczno-budowlanego ze wszystkimi uzgodnieniami i zgłoszeniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 egz.,
e) wykonania projektu technicznego – 5 egz.,
f) wykonania projektu zagospodarowania terenu – 5 egz.,
g) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (specyfikacje techniczne, przedmiary robót – 2 egz., zbiorcze zestawienie kosztów – 2 egz., kosztorys inwestorski – 1 egz.), opisującej przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej, również w formie cyfrowej z zapisem PDF – 1 szt. Przedmiary robót w wersji edytowalnej ATH.

Zamawiający składa wniosek o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) do Starostwa Powiatowego po przygotowaniu i przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji (wniosek w imieniu Zamawiającego, zgłoszenie + materiały do zgłoszenia).
3) Dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać wskazań na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu będą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań równoważnych i jest zobowiązany do określenia w dokumentacji, w jaki sposób tę równoważność wykaże.

3. Termin wykonania zamówienia.
W okresie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy należy wykonać i przekazać kompletne opracowanie.
4. Warunki ubiegania się o zamówienie.
1) O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług - min dwóch dokumentacji polegających na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę, przebudowę, adaptację lub remont obiektu użyteczności publicznej lub budynku wielorodzinnego.

Wybór najkorzystniejszej oferty
Uwagi

Aktualizacja z dnia 4.11.2021 r. - powiadomienie o wyborze oferty.

Aktualizacja z dnia 2.11.2021 r. - zestawienie ofert.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Dariusz Nieznański
Osoba wprowadzająca informację: Aneta Malinowska
Data wytworzenia informacji: 22.10.2021 14:19:44
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2021 13:13:06
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
04.11.2021 13:13:06 Aneta Malinowska edycja strony
02.11.2021 15:47:39 Aneta Malinowska edycja strony
22.10.2021 14:24:36 Aneta Malinowska edycja strony
22.10.2021 14:19:44 Aneta Malinowska strona została dodana