UCHWAŁA NR XVIII/272/2020 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

UCHWAŁA NR XVIII/272/2020 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie

UCHWAŁA NR XVIII/272/2020 Rady Miasta Mława z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 8 ust. 2 pkt 2 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. zamierza się zlikwidować Filię nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z siedzibą w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zasięgnięcia opinii w sprawie likwidacji filii biblioteki, o której mowa w § 1 w jednostce sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
§ 3. Uzasadnienie zamiaru likwidacji filii o której mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji podaje się wraz z uzasadnieniem do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mława;
2)    w siedzibie Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie oraz Filii nr 1 i Filii nr 2 Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
3)    na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
Przewodniczący Rady Miasta
Lech Prejs

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie

Organizatorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie, w tym placówek filialnych jest Miasto Mława.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem. Przepis ten dotyczy również filii bibliotecznej, jak i zmian statutowych w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii. Jednocześnie ustawa o bibliotekach nakłada na organizatora biblioteki w przypadku likwidacji filii, obowiązek zasięgnięcia opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki.
Wypełniając dyspozycję wyżej wymienionego przepisu Rada Miasta Mława wyraża zamiar likwidacji Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie
z dniem 1 stycznia 2021 r.
Siedziba Filii nr 2 mieści się w Mławie przy ul. Sienkiewicza 13/14 w wynajmowanym lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ”Zawkrze” w Mławie, okres obowiązywania umowy mija z dniem 1 sierpnia 2020 r. Lokal zajmuje powierzchnię 71 m2. Miesięczny koszt utrzymania lokalu (czynsz, energia elektryczna, woda) wynosi ok. 1 050,00 zł. Całkowity koszt utrzymania filii wraz z pracownikiem wynosi  ok. 60 000,00 zł rocznie.
Pomimo usytuowania na parterze budynku lokal nie jest przystosowany do obsługi interesantów z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe do budynku oraz do siedziby filii mają szerokość 80 cm, szerokość holu wynosi 1,13 m, długość holu 3,40 m. Aktualnie nie ma możliwości przebudowy obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego w celu usunięcia barier architektonicznych, aby umożliwić swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym, w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Nie zostaną więc dopełnione  minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm).
Filia położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego w niewielkiej odległości od centrum miasta. Odległość od siedziby głównej biblioteki usytuowanej przy ul. 3 Maja 5
do siedziby Filii Nr 2 wynosi niecałe 650 m (8 minut spacerem).
Liczba czytelników ogółem w Filii nr 2 wynosi 340 osób. W 2019 roku filię odwiedziło przez cały rok 3 195 osób, co daje średnio 18 odwiedzin dziennie. Roczna liczba wypożyczeń wyniosła 4 152 (średnio 24 dziennie). W Filii nr 2 dostępnych jest 15 924 woluminów ogółem, z czego 29 w czytelni oraz 7 tytułów prasowych.  
Uwzględniając niewielką odległość od siedziby głównej biblioteki, kończący się okres obowiązywania umowy najmu lokalu, gdzie usytuowana jest Filia nr 2, trudność
z przystosowaniu lokalu do wymogów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, sporadyczne korzystanie mieszkańców z zasobów filii, racjonalizację kosztów utrzymania placówki, organizator uznał za zasadne podjęcie działań w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie.
Po likwidacji filii, po wykonaniu skontrum, księgozbiór planuje się przekazać do siedziby głównej oraz Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie. Likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych, czy pogorszenie sytuacji czytelniczej w mieście, gdyż w dyspozycji pozostaje cały księgozbiór w siedzibie głównej oraz Filii nr 1 dla uczniów i mieszkańców Miasta Mława.

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio - Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020 08:44:40
Data publikacji informacji: 25.06.2020 08:41:26
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
25.06.2020 08:44:40 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana