Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2020 r. | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2020 r.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyrażonym na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta Mława postanowił nie udzielić dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego następującym oferentom:

1)    Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Almanach 2020, Mławska kultura w latach 1999 - 2020 - publikacja

2)    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej
Zadanie: Rok 1920 na terenie powiatu mławskiego

3)    Fundacja Korzybskich
Zadanie: Ziemia Zawkrzeńska tom XXI - wydanie rocznika

4)    Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”
Zadanie: XII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej

5)    Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej
Zadanie: Noc Poetów 2020

6)    Fundacja Wszystkie Mazurki Świata
Zadanie: Polski Rok. Natura i kultura - pieśni, obyczaje i zabawy na wszystkie pory roku - cykl interaktywnych koncertów w szkołach mławskich

7)    Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne „NDM”
Zadanie: Znam zabytki mojego miasta - warsztaty architektury dla dzieci

Uzasadnienie:
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 491)
 oraz Rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.2020 r.  poz. nr 522),  realizacja zadań założonych w ramach otwartego konkursu ofert jest  niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć w dniu ogłaszania konkursu. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonego przez Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno m.in. organizować żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami życiowymi. Realizacja zadania zaproponowanego przez oferentów jest procesem rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z zaplanowanych działań. Ponadto nie jest wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, a oferenci maja obowiązek zapewnić beneficjentom zadania bezpieczeństwo, co obecnie nie jest możliwe. W związku z powyższym zdecydowano o nie przyznaniu dotacji na realizację zadań złożonych w niniejszym otwartym konkursie ofert.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników  w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2020 r.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio - Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020 13:58:11
Data publikacji informacji: 05.05.2020 13:57:39
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:12:51
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:12:51 admin_vobacom edycja strony
05.05.2020 13:58:11 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana