Oferta z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Bank Żywności w Ciechanowie | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Oferta z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Bank Żywności w Ciechanowie

Mława, dnia 24 maja 2024 r. 

INFORMACJA

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) 20 maja 2024 r. wpłynęła oferta na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające ustawowo następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu: 
Oferent: Bank Żywności w Ciechanowie  z siedzibą w Ciechanowie, 06-400, przy ul. Śmiecińskiej 9, Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym  - 0000354971
 

Zadanie: Zapewnienie pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom Mławy oraz wspieranie szkoleniowe i warsztatowe osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 

Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście zł 00/100)
 

Koszt całkowity realizacji zadania: 16 650,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt  zł 00/100)
 

Czas realizowania zadania:  24 maja 2024 r.  do 20 sierpnia 2024 r. 
 

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
  • bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl (agnieszka[dot]debska[at]mlawa[dot]pl) 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Osoba wprowadzająca informację: Agnieszka Puzio-Dębska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2024 14:30:22
Data publikacji informacji: 24.05.2024 14:29:35
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 14:30:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
24.05.2024 14:30:22 Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana