Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

     Na podstawie art. 10 § 1  kpa (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

ul. Tomasza Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE DN63mm wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych (3szt)

 

na nieruchomości położonej w Mławie: ul. Zabrody, ul. Piotra Jankowskiego

                                                           

oznaczonej numerami ewidencyjnymi:  10-929, 10-4890

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych 
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona 
nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Olga Stolarska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).


 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 20.03.2024 14:51:22
Data publikacji informacji: 20.03.2024 14:50:56 - 04.04.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 20.03.2024 14:51:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
20.03.2024 14:51:22 Janina Bęć strona została dodana