BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zebranych dowodach

obwieszczenie

Burmistrza Miasta Mława

         

     Na podstawie art. 10 §kpa (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mławie

06-500 Mława, ul. Płocka 106

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiorniki retencyjne, pompy, filtry, instalacja fotowoltaiczna

 

na terenie położonym w Mławie: ul. Studzieniec

 

oznaczonym numerami ewid.: 11-503/1, 11-503/3, 11-503/4, 11-503/5

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych
w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona
nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę
Olga Stolarska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

 

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Olga Stolarska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 08.11.2023 14:54:26
Data publikacji informacji: 08.11.2023 14:53:55 - 23.11.2023 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2023 14:54:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
08.11.2023 14:54:26 Janina Bęć strona została dodana