BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami

Na podstawie art. 10 §kpa (Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z dowodami w sprawie z wniosku:

 

 

Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku

80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie:

 

linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej
i linii kablowych nn-0,4kV

 

 

na terenie położonym w Mławie w rejonie: ul. Zygmunta Krasińskiego

 

oznaczonym numerami ewid.: 10-4067/2, 10-4057/9, 10-4957/18, 10-4057/30,
10-4057/31

 

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, stronie przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym strona stosownie do art. 7 i 77 kpa może zgłosić przeprowadzenie dodatkowych dowodów mogących mieć znaczenie w sprawie, pod rygorem przyjęcia przez organ, że strona nie posiada więcej dowodów w danej sprawie. Zgodnie                     z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Po bezskutecznym upływie terminu zostanie wydana decyzja, przy czym ocena materiału dowodowego nastąpi w oparciu o posiadanie dotychczas przez organ dowody.                                                         

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Mława – pok. Nr 13 (prowadząca sprawę Magdalena Zmysłowska tel. 23-654-32-53 wew. 402 – w komunikowaniu należy posługiwać się numerem sprawy j.w.).

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2022 14:59:13
Data publikacji informacji: 22.06.2022 14:55:47 - 07.07.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2022 14:59:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
22.06.2022 14:59:13 Magdalena Zmysłowska strona została dodana