BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Błękitna"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr  IX/126/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błękitna” dla obszaru położonego w północnej części m. Mławy w rejonie ulic Błękitnej, Studzieniec, Abpa Antoniego Nowowiejskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Piekiełko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20.09.2022r. do 18.10.2022r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600. Bezpośredni kontakt
i obsługa osób odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: magdalena [dot] zmyslowskaatmlawa [dot] pl lub telefonicznie pod numerem 23 654 32 53 wew. 402.

 

Projekt planu wraz z prognozą odziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława pod adresem: http://www.bip.mlawa.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 30.09.2022r. o godzinie 1200 w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sala na
I piętrze), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13.

 

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 8c ustawy osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Mława w formie:

- papierowej na adres: Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

- elektronicznej na adres poczty elektronicznej magdalena [dot] zmyslowskaatmlawa [dot] pl, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2022r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię
i nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

            Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej   https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/informacja-nt-przetwarzania-danych-osobowych oraz
w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Magdalena Zmysłowska
Osoba wprowadzająca informację: Magdalena Zmysłowska
Data wytworzenia informacji: 13.09.2022 09:49:56
Data publikacji informacji: 13.09.2022 09:46:15 - 18.10.2022 01:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2022 09:50:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
13.09.2022 09:50:36 Magdalena Zmysłowska edycja strony
13.09.2022 09:49:56 Magdalena Zmysłowska strona została dodana