Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Miasta Mława

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rzęgnowska” dla obszaru położonego w środkowej części m. Mławy 

w sąsiedztwie ulicy Rzęgnowskiej 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                     i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr LII/674/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rzęgnowska” dla obszaru położonego w środkowej części m. Mławy w sąsiedztwie ulicy Rzęgnowskiej 
wraz zprognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.05.2024 r. do 11.06.2024 r. 
w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600.

 

Projekt planu wraz z prognozą odziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława pod adresem: http://www.bip.mlawa.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 06.06.2024 r. o godzinie 1130 w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sala na I piętrze), 
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13.

 

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 8c ustawy osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące 
ww. części projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Mława w formie:

- papierowej na adres: Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

- elektronicznej na adres poczty elektronicznej infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2024 r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

            Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia planu miejscowego jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 
poz. 1688) na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy zmieniającej.

 

Informacja nt przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej   https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/informacja-nt-przetwarzania-danych-osobowych oraz w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15.

 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 30.04.2024 12:40:43
Data publikacji informacji: 30.04.2024 12:35:29 - 05.07.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2024 11:51:33
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
12.06.2024 11:51:33 Janina Bęć edycja strony
08.05.2024 12:06:10 Janina Bęć edycja strony
30.04.2024 12:40:43 Janina Bęć strona została dodana