Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława

BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Zamigam

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Burmistrza  Miasta  Mława

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Handlowa” dla obszaru położonego w środkowej części m. Mławy w sąsiedztwie ulic Handlowej, Targowej i Zacisze

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mława Nr LII/676/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Handlowa” dla obszaru położonego w środkowej części m. Mławy w sąsiedztwie ulic Handlowej, Targowej i Zacisze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.12.2023 r. do 12.01.2024 r. w Urzędzie Miasta Mława, 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15 w godz. od 800 do 1600.

 

Projekt planu wraz z prognozą odziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława pod adresem: http://www.bip.mlawa.pl/artykuly/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 1300 w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sala na I piętrze), 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 13.

 

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 8c ustawy osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Mława w formie:

- papierowej na adres: Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

- elektronicznej na adres poczty elektronicznej infoatmlawa [dot] pl (info[at]mlawa[dot]pl), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

            Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Postępowanie w sprawie opracowania i uchwalenia planu miejscowego jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 1688) na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy zmieniającej.

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej   https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/informacja-nt-przetwarzania-danych-osobowych oraz w Urzędzie Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 15.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Aneta Drybczewska
Osoba wprowadzająca informację: Janina Bęć
Data wytworzenia informacji: 28.11.2023 08:37:07
Data publikacji informacji: 28.11.2023 08:35:55 - 13.01.2024 00:00:10
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2023 11:05:27
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
14.12.2023 11:05:27 admin_vobacom edycja strony
14.12.2023 09:31:33 admin_vobacom edycja strony
28.11.2023 08:37:07 Janina Bęć strona została dodana